Don't worry, be happy

En lägesrapport för de nordiska demokratierna

Information

Publish date
Abstract
Nordiska ministerrådet ha analyserat data från intervjuer med invånare i Norden för att undersöka hur synen på demokratin och det demokratiska deltagandet förändrats sedan början på 2000-talet.Undersökningen visar att intresset för politik har ökat i Norden sedan 2002, samtidigt som det inte går att se någon entydig trend vad gäller förtroendet förde nationella parlamenten och tilliten till politiker. Jämfört med övriga Europa har nordborna ett högt förtroende för EU-parlamentet. Intresset för politik är också större i Norden än i övriga Europa.Denna rapport är författad av Nordiska ministerrådets analys- och statistikenhet. Enhetens rapportserie ska belysa aktuella ämnen som är centrala utifrån ett nordiskt perspektiv.
Publication number
2019:029