Ett gott liv i ett hållbart Norden – Nordisk strategi för hållbar utveckling 2013–2025

(Har ersatts av Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030 per 1 januari 2021.)

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
UPPDATERING: Ett gott liv i ett hållbart Norden – Nordisk strategi för hållbar utveckling 2013 – 2025 har ersatts av Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030 per den 1 januari 2021. Framåtriktat är Vision 2030 den nordiska samarbetsramen för Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling.Ett gott liv i ett hållbart Norden – Nordisk strategi för hållbar utveckling 2013–2025 är den överordnade och tvärsektoriella ramen för Nordiska ministerrådets arbete. Allt arbete som görs inom ministerrådet ska ha ett integrerat hållbarhetsperspektiv.Nordiska ministerrådet ska bidra till att de nordiska länderna successivt fortsätter att förbättra välfärden och livskvaliteten för nuvarande och kommande generationer genom att skydda och tillvarata jordens förmåga att uppehålla liv i hela dess mångfald.Strategin ger långsiktiga riktlinjer fram till 2025 inom följande fokusområden: den nordiska välfärdsmodellen, livskraftiga ekosystem, ett förändrat klimat, ett hållbart nyttjande av jordens resurser samt utbildning, forskning och innovation. Nordiska ministerrådets facksektorer kompletterar strategin med konkreta insatser och utvecklingen i Norden följs upp med hjälp av indikatorer.
Publikationsnummer
2019:707