Frivilligt skydd av skog i Finland, Sverige och Norge

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Områdesskydd är en av hörnstenarna i det långsiktiga bevarandet av värdefull natur i de nordiska länderna. Under senare år har initiativ som bygger på markägarnas intresse att själva föreslå områden för skydd erhållit allt större uppmärksamhet särskilt i Finland, Sverige och Norge. Detta frivilliga skydd, som syftar till ett formellt och ofta permanent skydd av natur, har huvudsakligen fokuserat på skog. Skyddet genomförs i stort enligt samma principer i de tre länderna. Konceptet har visat sig fungera väl under den senaste tioårsperioden. Det finns även utmaningar i det praktiska genomförandet, vilket belyses i rapporten Frivilligt skydd av skog i Finland, Sverige och Norge. Det är t.ex. viktigt att de områden som skyddas även framöver uppfyller kriterierna för urval av områden och att myndigheternas information om frivilligt skydd når ut till markägarna.
Publikationsnummer
2018:902