Inga barn eller unga ska lämnas utanför

Barnrätts- och ungdomsperspektiv i nordiskt samarbete om funktionshinder

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Visionen för det nordiska samarbetet är att bli världens mest integrerade och hållbara region 2030. För att lyckas med det är det viktigt att involvera barn och unga då politik utvecklas, genomförs och utvärderas.Nordiska ministerrådet har en tvärsektoriell strategi för barn och unga som slår fast att Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga att leva i. Barnrätts- och ungdomsperspektiv integreras därför på tvärs i hela det nordiska samarbetet.Inom funktionshinderssamarbetet har barnrättsperspektiv tidigare lyfts fram och unga med funktionsnedsättning har involverats inom exempelvis projekt, vid evenemang och i expertgrupper. Dock har det inte gjorts systematiskt eller följts upp regelbundet. Nordiska ministerrådets Barn- och ungdomskommitté (NORDBUK) har gett Nordens välfärdscenter i uppdrag att i dialog med Funktionshindersrådet utveckla en modell för hur funktionshinderssamarbetet kan få ett tydligare barnrätts- och ungdomsperspektiv.