Kulturens geografi i Norden

Kartläggning av tillgång till kulturverksamheter

Information

Publish date
Abstract
Under 2021 har Kulturanalys Norden kartlagt tillgången till kulturverksamhet i de nordiska länderna och de självstyrande områdena. Allas möjlighet att ta del av kultur är en återkommande målsättning i de nordiska ländernas samarbeten såväl som nationella strategier. Utredningen är en fortsättning på Förstudien till kulturens geografi i Norden som Nordiska ministerrådet publicerade i början av 2021. Syftet med kartläggningen har varit att analysera den geografiska fördelningen av kulturverksamhet i de nordiska länderna. Studien vill därmed ge ett kunskapsbidrag till diskussionen kring likheter och skillnader i tillgång till kultur i Norden. Ytterligare ett led i detta är att synliggöra på vilket sätt geografi och bosättningsmönster samverkar med tillgång till kulturverksamhet. 
Publication number
2022:009