Nordiskt ledarskap

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Nordiska företag och organisationer präglas ofta av engagerade anställda och hög grad av kreativitet. En anledning är en särskild nordisk ledarskapsstil vars kännetecken bland annat är delegering av makt och ansvar till medarbetare samt hög grad av konsensussökande. Den nordiske ledaren betonar också nödvändigheten av samarbete. Han eller hon nedtonar vidare sin auktoritet och fungerar ofta snarast som en slags coach för medarbetarna. Det är också viktigt att ledaren ska inspirera medarbetarna och vara visionär, men samtidigt realistisk.Denna rapport beskriver hur studier om kultur, ledarskap och värderingar karaktäriserar den nordiska ledarskapsstilen. Rapporten försöker också finna faktorer i de nordiska samhällena som kan bidra till att förklara ledarskapsstilen i Norden. I synnerhet pekas på två faktorer: den nordiska välfärdsstatens utformning samt traditionen av att balansera olika samhällsintressen, inte minst inom arbetslivet. Dessa faktorer kompletteras med att även peka på den nordiska industristrukturens roll.
Publikationsnummer
2018:831