Program för utbildning och forskning

Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerrådet

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
I sektorprogrammet för utbildning och forskning presenteras prioriterade frågor och områden under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning 2018. Det övergripande temat för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018 är ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden. Utbildning och forskning har här en avgörande roll. Att utbildning är inkluderande och tillgänglig för alla är en förutsättning för att människor och samhällen ska utvecklas, och forskningen är ett av de områden som behöver vara allra mest innovativt och dynamiskt, för att kunna ge svar på de stora samhällsutmaningar vi står inför och gemensamt delar i de nordiska länderna. Viktiga utgångspunkter för det svenska ordförandeskapet inom utbildning- och forskningssektorn är nordiskt mervärde och långsiktighet. Det innebär ett tydligt fokus på strategiskt långsiktiga frågor som stärker grunden i det nordiska samarbetet. Under 2018 kommer Sverige att fokusera särskilt på två stora framtidsfrågor för sektorn: den gemensamma forskningspolitiken och högnivågruppens rapport om framtiden för det nordiska utbildningssamarbetet. I sektorprogrammet presenteras också några av de möten och konferenser som kommer anordnas under året.
Publikationsnummer
2017:787