Tidiga insatser för nyanlända barn, unga och föräldrar i Norden – evidens och lovande arbetssätt

Information

Publish date
Abstract
I rapporten beskrivs och analyseras insatser som främjar nyanlända barns, ungas och föräldrars delaktighet och integration i det nya hemlandet.Det övergripande syftet med rapporten är att sprida kunskap om insatser som främjar nyanlända barns, ungas och föräldrars delaktighet och integration i det nya hemlandet. Detta kunskapsunderlag kan ligga till grund för arbetet med att utveckla nya arbetssätt och bättre insatser till nyanlända barn och deras familjer.Kartläggningen omfattar insatser för:utbildning och språkinlärningföräldrastödvälmående och psykisk hälsakulturell anpassning och identitetDet Nationale forksningscenter for Velfærd och Socialstyrelsen i Danmark har utarbetat en typologi som består av elva element for ”lovende praksis” som ett komplement till evidensbaserade insatser. Syftet är att utveckla en gemensam begreppsapparat kring vad det goda sociala arbetet består av. I den här rapporten har Nordens välfärdscenter använt den danska typologin för att beskriva och analysera fem nordiska insatser som antas ha särskilt god sannolikhet för att skapa positiva resultat för nyanlända barn och familjer. Dessa nordiska insatser har valts ut av en nordisk expertgrupp. Därutöver presenteras tre artiklar där deltagare och yrkesverksamma berättar om sina egna upplevelser om insatserna.