Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinnon säännöt

Elfa Rún Kristinsdóttir
Photographer
Tim Mintiens
Säännöt tulevat voimaan 1. tammikuuta 2016 ja korvaavat vuoden 1989 säännöt sekä niihin vuonna 2009 tehdyt muutokset.

Pohjoismaiden neuvoston palkintojen tarkoituksena on lisätä kiinnostusta Pohjoismaiden väliseen kulttuuriyhteyteen ja ympäristöyhteistyöhön sekä antaa tunnustusta ainutlaatuisista taiteellisista ja ympäristöön liittyvistä saavutuksista. Palkinnoilla pyritään lisäämään pohjoismaisen yhteistyön näkyvyyttä ja tunnettuutta.


§ 1. Yleiset määräykset

Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinto perustettiin vuonna 1989 Pohjoismaiden neuvoston suosituksesta. Musiikkipalkinto perustuu aikaisempaan luovan säveltaiteen palkintoon, joka perustettiin vuonna 1964.

Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinnon säännöistä päättävät Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto yhdessä.

Sääntöjen tarkistamisesta tulee aloittaa neuvottelut, mikäli Pohjoismaiden neuvosto tai Pohjoismaiden ministerineuvosto niin toivoo.

Säännöt tulee kumota ja Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinto lakkauttaa, mikäli Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto yhdessä niin päättävät.

Pohjoismaiden ministerineuvosto osoittaa toiminnan edellyttämät varat pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön budjetissa. Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinnon suuruus vahvistetaan budjettikäsittelyn yhteydessä.

Palkintoa hallinnoi Pohjoismaiden ministerineuvosto. Pohjoismaiden ministerineuvosto voi tehdä kolmannen osapuolen kanssa sopimuksen palkinnon sihteeristönä (palkintosihteeristö) toimimisesta.


§ 2. Palkittava teos tai toimija

Palkinto myönnetään joka toinen vuosi jonkun elossa olevan pohjoismaisen säveltäjän teokselle ja joka toinen vuosi suuren tai pienen esiintyjäryhmän tai yksittäisen muusikon aktiiviselle pohjoismaiselle esittävälle toiminnalle. Säveltäjä palkitaan parillisina ja esiintyjäryhmä tai muusikko parittomina vuosina.

Lajityyppiä koskevia rajoituksia ei aseteta, mutta teoksen edellytetään olevan taiteellisesti korkeatasoinen, suurta taidokkuutta osoittava ja lajityypissään omaleimainen. Lisäksi teoksen tulee olla ajankohtainen ja enintään viisi vuotta vanha.

Aktiiviselta esittävältä toiminnalta edellytetään jatkuvuutta ja sitä, että toiminta on lajityypissään omaleimaista, taiteellisesti korkeatasoista ja suurta taidokkuutta osoittavaa ja että toiminta on aktiivista ehdokkaita asetettaessa.

Jos kyse on suuresta tai pienestä esiintyjäryhmästä, palkintolautakunta päättää palkinnon mahdollisesta jakamisesta osiin.

Palkinnonsaaja julkistetaan ja palkinto jaetaan kerran vuodessa Pohjoismaiden neuvoston päättämän tilaisuuden yhteydessä.

Pohjoismaiden neuvoston tulee viimeistään kalenterivuoden alussa ilmoittaa palkintosihteeristölle, missä ja milloin palkinto jaetaan.

Pohjoismaisen palkintolautakunnan tulee ilmoittaa päätöksensä perusteluineen Pohjoismaiden neuvoston johtajalle viimeistään kolme viikkoa ennen palkinnon jakamista.

§ 3. Kansalliset palkintolautakunnat ja pohjoismainen palkintolautakunta

Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinnolla on kansalliset palkintolautakunnat Islannissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa sekä yhteispohjoismainen palkintolautakunta.

Pohjoismaiden ministerineuvosto vahvistaa palkinnon hallinnointia koskevan käsikirjan kuultuaan ensin Pohjoismaiden neuvostoa ja palkintosihteeristöä. Käsikirjassa määritellään säännöt, jotka koskevat muun muassa

  • Palkintolautakuntien toimintaa
  • Palkintojen vuosiaikataulua
  • Äänestämistä
  • Palkintolautakuntien jäsenten ja varajäsenten palkkioita.

 

Kansalliset palkintolautakunnat

Kukin kansallinen palkintolautakunta asettaa omat palkintoehdokkaansa.

Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan kansallisissa palkintolautakunnissa on kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Kansallisten palkintolautakuntien jäsenet nimittää Pohjoismaiden ministerineuvosto (pääsihteeri) kansallisten kulttuuriministeriöiden esityksestä. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta, ja sitä voidaan jatkaa enintään toisella nelivuotiskaudella. Varsinaiset jäsenet ja varajäsenet vaihtuvat käsikirjan liitteessä 2 kuvatussa kiertojärjestyksessä.

Kaksi perättäistä nelivuotiskautta istuneet jäsenet ja varajäsenet voidaan nimittää lautakuntaan uudelleen neljän vuoden tauon jälkeen.

Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista voidaan asettaa ehdolle yksi teos tai toimija kustakin. Ehdokkaan asettaa kyseisen alueen musiikkijärjestö tai vastaava elin. Tällöin palkintolautakuntaan otetaan liitännäisjäseneksi kyseisen musiikkijärjestön tai vastaavan elimen edustaja. Liitännäisjäsenen nimen ilmoittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle kyseisen alueen kansallinen kulttuuriviranomainen. Liitännäisjäsen osallistuu lautakunnan työhön samoilla ehdoilla kuin varsinaiset jäsenet.

Jäsenten ja varajäsenten on oltava oman maansa musiikin asiantuntijoita ja tunnettava mahdollisimman hyvin myös muiden Pohjoismaiden musiikkia.

Ehdolle asettaminen

Kukin kansallinen palkintolautakunta tekee enintään kaksi ehdotusta palkinnonsaajasta. Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista voidaan lisäksi asettaa ehdolle yksi ehdokas kustakin.

Ehdokkaat on asetettava viimeistään viisi kuukautta ennen palkinnon jakamista.

Kansallisella palkintolautakunnalla on ehdolle asetettuja teoksia tai toimijoita koskeva vaitiolovelvollisuus ehdokkaiden julkistukseen saakka.

 

Pohjoismainen palkintolautakunta

Pohjoismainen palkintolautakunta valitsee palkinnonsaajan kansallisten palkintolautakuntien asettamista ehdokkaista.

Pohjoismaisessa palkintolautakunnassa on 10 varsinaista jäsentä, jotka ovat kansallisten palkintolautakuntien varsinaisia jäseniä. Palkintolautakunnassa on kaksi jäsentä Islannista, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta sekä mahdollisia liitännäisjäseniä Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista.

Pohjoismainen palkintolautakunta tekee päätöksen siitä, milloin ja miten palkintoehdokkaat julkistetaan.

Kansallisten palkintolautakuntien ja pohjoismaisen palkintolautakunnan jäsenten tulee ilmoittaa mahdollinen jääviytensä teoksia tai toimijoita arvioitaessa. Jos jäsen katsotaan jääviksi, hän ei saa osallistua kyseis(t)en teosten tai toimijoiden käsittelyyn ja arviointiin. Jäävi jäsen voidaan korvata nimetyllä varajäsenellä. Jos jääviydestä ollaan erimielisiä, päätöksen tekee puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Kansallisten palkintolautakuntien päätökset palkintoehdokkaista ja pohjoismaisen palkintolautakunnan päätös palkinnonsaajasta ovat lopullisia, eikä niistä voida valittaa.

§ 4. Pohjoismaisen palkintolautakunnan toiminta

Pohjoismaista palkintolautakunnan palveluista vastaa Pohjoismaiden ministerineuvosto tai kolmas osapuoli, jonka kanssa Pohjoismaiden ministerineuvosto on tehnyt asiasta sopimuksen.

Pohjoismaisen palkintolautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan käsikirjasta ilmenevässä kiertojärjestyksessä.

Pohjoismainen palkintolautakunta on päätösvaltainen, kun paikalla on edustajia kaikista osallistujamaista sekä mahdolliset liitännäisjäsenet Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista.

Jos henkilökohtainen läsnäolo on täysin mahdotonta, jäsen voi osallistua tietoliikenneyhteyden välityksellä tai antamalla valtakirjan kansallisen lautakunnan toiselle jäsenelle.

Pohjoismainen palkintolautakunta tekee päätöksensä yksinkertaisella enemmistöllä. Palkinnonsaajan valinnassa noudatetaan kuitenkin erityissääntöjä, jotka on kuvattu käsikirjan äänestyssääntöjä koskevassa osiossa. Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Pohjoismaisella palkintolautakunnalla on palkittavaa teosta tai toimijaa koskeva vaitiolovelvollisuus palkinnonsaajan julkistukseen saakka.

Pohjoismainen palkintolautakunta kokoontuu tavallisesti kerran vuodessa, ja kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

§ 5. Hallinto ja talous

Pohjoismaiden ministerineuvosto voi tehdä kolmannen osapuolen kanssa sopimuksen palkintosihteeristönä toimimisesta. Palkintosihteeristö vastaa muun muassa palkinnon hallinnoinnista ja lautakunnan jäsenten palvelemisesta. Palkintosihteeristön tehtävät ja vastaavat seikat vahvistetaan käsikirjassa.

Toiminnan tilikausi on kalenterivuosi.

Varojen hallinnoinnissa ja niiden käytöstä raportoimisessa tulee noudattaa Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetti-, taloushallinto-, kirjanpito- ja tilintarkastussääntöjä sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston muita määräyksiä.

Jäsenten palkkiot maksetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston päätöksen mukaisesti. Kulloisetkin palkkiot ilmenevät käsikirjasta.