Stadgar för Nordiska rådets musikpris

Elfa Rún Kristinsdóttir
Photographer
Tim Mintiens
Stadgarna träder i kraft den 1 januari 2016 och ersätter stadgarna från 1989 som ändrades 2009.

Syftet med Nordiska rådets priser är att öka intresset för den nordiska kulturgemenskapen och det nordiska miljösamarbetet samt att erkänna framstående konstnärliga och miljömässiga insatser. Priserna ska bidra till att synliggöra och lyfta fram det nordiska samarbetet.


§ 1. Allmänna bestämmelser

Nordiska rådets musikpris instiftades 1989 efter rekommendation från Nordiska rådet. Musikpriset har sitt ursprung i musikpriset för skapande tonkonst som instiftades 1964.

Stadgarna för Nordiska rådets musikpris fastställs av Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet tillsammans.

En översyn av stadgarna ska göras om Nordiska rådet eller Nordiska ministerrådet begär det.

Stadgarna ska upphöra och Nordiska rådets musikpris läggas ned om Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är överens om det.

Verksamheten finansieras med medel från Nordiska ministerrådet inom budgeten för nordiskt kultursamarbete. Storleken på Nordiska rådets musikpris fastställs i samband med budgetprocessen.

Priset administreras av Nordiska ministerrådet. Nordiska ministerrådet kan ingå avtal med tredje part som ska fungera som sekretariat för priset (prissekretariatet).

§ 2. Det prisbelönta verket/den prisbelönta utövaren

Priset delas ut vartannat år till ett verk av en nu levande nordisk kompositör och vartannat år till en utövande nordisk ensembles eller enskild musikers verksamhet. Jämna år går priset till en kompositör och udda år till en ensemble/musiker.

Det finns inga genremässiga begränsningar, men det förutsätts att verket uppfyller höga konstnärliga krav och har en hög hantverksmässig nivå samt att verket kan betraktas som originellt i sin genre. Verket ska dessutom vara aktuellt och bör inte vara äldre än fem år.

När det gäller aktivt utövande verksamhet måste det finnas kontinuitet i verksamheten. Man lägger också vikt vid att verksamheten betraktas som originell i sin genre, har en hög konstnärlig och hantverksmässig nivå samt att den är aktivt utövande vid tidpunkten för nominering.

Om priset går till en ensemble beslutar bedömningskommittén hur priset ska delas.

Vinnaren tillkännages och priset delas ut en gång per år i samband med ett arrangemang som beslutas av Nordiska rådet.

Nordiska rådet ska senast i början av kalenderåret meddela prissekretariatet var och när priset delas ut.

Senast tre veckor före prisutdelningen ska den nordiska bedömningskommittén meddela Nordiska rådets direktör sitt beslut med motivering.

§ 3. De nationella bedömningskommittéerna och den nordiska bedömningskommittén

Nordiska rådets musikpris har nationella bedömningskommittéer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt en nordisk bedömningskommitté.

Efter en utfrågning av Nordiska rådet och prissekretariatet fastställer Nordiska ministerrådet en handbok för administration av priset. Handboken innehåller bestämmelser om bland annat:

  • Bedömningskommittéernas verksamhet
  • Prisets årstidtabell
  • Röstningsregler
  • Arvodering av bedömningskommitténs medlemmar och suppleanter

 

De nationella bedömningskommittéerna

En nationell bedömningskommitté från varje land nominerar kandidater till priset.

De nationella bedömningskommittéerna består av två ordinarie medlemmar och en suppleant från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Medlemmar och suppleanter i de nationella bedömningskommittéerna utses av Nordiska ministerrådet (generalsekreteraren) på rekommendation av de nationella kulturministerierna. Medlemmarnas mandatperiod är fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år. Ordinarie medlemmar och suppleanter byts ut efter ett speciellt rotationssystem som beskrivs i handbokens andra bilaga.

Medlemmar och suppleanter som har suttit två fyraårsperioder i följd kan efter ett uppehåll på fyra år utses igen.

Från Färöarna, Grönland respektive Åland kan ett verk/en utövare nomineras. I dessa fall nomineras verket/utövaren av respektive musikerorganisation eller motsvarande instans i det aktuella landet/området. En representant för den aktuella musikorganisationen eller motsvarande instans adjungeras till kommittén. Varje områdes nationella kulturmyndighet informerar Nordiska ministerrådet om vem som utses som adjungerad. Den adjungerade medlemmen deltar i kommitténs arbete på samma villkor som de ordinarie medlemmarna.

Medlemmar och suppleanter ska vara experter på sitt lands musik och i möjligaste mån även på de övriga nordiska ländernas musik.

Nomineringsproceduren

Varje nationell kommitté nominerar högst två förslag till pristagare. Därutöver kan ett förslag nomineras från Färöarna, Grönland respektive Åland.

Nomineringarna ska göras senast fem månader innan priset delas ut.

De nationella bedömningskommittéerna har tystnadsplikt om vilka verk/utövare som är nominerade tills dessa offentliggörs.

 

Den nordiska bedömningskommittén

Den nordiska bedömningskommittén utser vinnaren utifrån de nomineringar som de nationella bedömningskommittéerna har gjort.

Den nordiska bedömningskommittén består av tio ordinarie medlemmar som också är ordinarie medlemmar i de nationella bedömningskommittéerna: två från Danmark, Finland, Island, Norge respektive Sverige samt eventuella adjungerade medlemmar från Färöarna, Grönland och Åland.

Den nordiska bedömningskommittén beslutar om när och hur nomineringarna ska offentliggöras.

Medlemmar av såväl de nationella bedömningskommittéerna som den nordiska bedömningskommittén måste anmäla jäv i bedömningen av verk/utövare. Om en medlem anses jävig får hen inte delta i handläggningen och bedömningen av dessa verk/utövare En jävig medlem kan ersättas av den utsedda suppleanten. Om det uppstår oenighet om jäv avgörs frågan av ordföranden eller vice ordföranden.

De nationella bedömningskommittéernas beslut om nomineringar och den nordiska bedömningskommitténs beslut om vinnaren är slutgiltiga och kan inte överklagas till högre instans.

§ 4. Den nordiska bedömningskommitténs verksamhet

Den nordiska bedömningskommittén betjänas av Nordiska ministerrådet eller den tredje part som Nordiska ministerrådet har avtal med i ärendet.

Ordförande och vice ordförande för den nordiska bedömningskommittén utses enligt ett rotationssystem som beskrivs i handboken.

Den nordiska bedömningskommittén är beslutför när representanter från alla deltagande länder samt eventuella adjungerade medlemmar från Färöarna, Grönland och Åland är närvarande.

Om personlig närvaro i undantagsfall inte är möjligt kan medlemmen medverka via fullmakt till den andra medlemmen från den nationella kommittén eller via telekommunikation.

Den nordiska bedömningskommittén fattar sina beslut med enkel majoritet. Men i beslutet om vem som ska tilldelas priset gäller särskilda regler som beskrivs i handbokens avsnitt om röstningsregler. Varje medlem har en röst.

Den nordiska bedömningskommittén har tystnadsplikt om vilket verk eller utövare som har vunnit ända fram till offentliggörandet.

Den nordiska bedömningskommittén sammanträder normalt en gång per år, och dessa sammanträden protokollförs.

§ 5. Administration och ekonomi

Nordiska ministerrådet kan ingå avtal med tredje part som ska fungera som prissekretariat. Prissekretariatet ansvarar för administrationen av priset och betjänar bedömningskommittéerna.Prissekretariatets uppgifter m.m. beskrivs i handboken.

Verksamhetens räkenskapsår följer kalenderåret.

Rapportering och förvaltning av medel ska göras i enlighet med Nordiska ministerrådets regler för budget, ekonomisk förvaltning, redovisning och revision samt i enlighet med vad ministerrådet i övrigt bestämmer.

Arvoden till medlemmar och suppleanter utbetalas enligt beslut av Nordiska ministerrådet. Aktuella belopp står i handboken.