Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Swedish.

Kampen mot sura regn en nordisk framgångshistoria

06.11.17 | Uutinen
Regnbuer over Reykjavik
Valokuvaaja
Sigurður Ólafsson/norden.org
Nordiskt samarbete har legat bakom många av framgångarna i bekämpningen av sura regn. Dessa miljösegrar, som många redan hunnit glömma, ska minnas och firas den 6-7 november, då symposiet 50 years of Acid rain går av stapeln i Stockholm.

För 50 år sedan kom nederbördens försurning kom på den nordiska dagordningen, tack vare en tidningsartikel i Dagens Nyheter författad av forskaren Svante Odén. Förklaringen till att nederbörden i Norden och delar av Europa gradvis hade försurats var svavelföreningar från kol- och oljeeldning i England och på kontinenten. Allvarliga effekter på mark, skog och vatten, bland annat fiskdöd, kunde påvisas.

- Frågan om sura regn fick ett stort internationellt genomslag efter Odéns artikel. Det blev startskottet för förhandlingar om åtgärder med syftet att minska svavelutsläppen i Europa. Försurningsproblemet blev också den direkta orsaken till konventionen för långväga gränsöverskridande luftföroreningar inom ramen för UNECE som undertecknades 1979 efter påtryck från de nordiska länderna, säger Anna Engleryd, ordförande för FN-konventionen.

Nordiska ministerrådet och andra nordiska organ har ofta varit aktörerna som tagit fram underlagen och skapat en gemensam nordisk ståndpunkt i olika internationella förhandlingar på luftområdet – utgångspunkter som också ofta utgjort basen för långtgående överenskommelser.

- Internationellt miljöarbete belönas sällan med applåder eller feta tidningsrubriker. Därtill är det för långsamt, för oglamouröst och för komplext. Därför är det fint att få uppmärksamma frågor där vetenskap och politik har gått hand i hand och enträget nordiskt miljöarbete har gett synliga resultat. Försurningen av Nordens sjöar och skogar har minskat markant, och den biologiska mångfalden har börjat återhämta sig, säger Dagfinn Høybråten, Nordiska ministerrådets generalsekreterare.

Mycket arbete kvarstår dock för att begränsa skadliga gränsöverskridande luftföroreningar. Bara i Europa riskerar 400 000 människor en för tidig död av bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar och lungcancer på grund av luftförorening.

Symposiet kommer dels att behandla hur försurningsarbetet har bedrivits hittills, vilka frågor som återstår och inte minst hur vi kan använda erfarenheterna i samband med andra miljöproblem.