Erkännande av grönländska körkort

Grönländska körkort kan inte bytas ut i alla de nordiska länderna då en person flyttar till ett annat nordiskt land.

Information

Serienummer
14-172
Berörda/drabbade länder
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Övrigt
Vilket land kan lösa problemet?
Norden
Status
Avskrivet
Prioriterat av gränshinderrådet
Nej

Sverige:

För svensk del gäller följande i förhållande till körkort som utfärdats på Grönland. Körkort utfärdade på Grönland gäller i Sverige i enlighet med sitt innehåll under ett år från dess att körkortshavaren är permanent bosatt i Sverige, därefter behöver personen ett svenskt körkort för att få fortsätta köra. Om personen bor i Sverige tillfälligt, exempelvis för tidsbegränsade studier eller arbete, kan undantag från bestämmelserna sökas hos den ansvariga svenska myndigheten Transportstyrelsen, så att körkortet från Färöarna eller Grönland kan gälla för längre tid än ett års permanent boende. Om Mariehamnsöverenskommelsen ska omarbetas eller en ny överenskommelse slutas, krävs det dock för svensk del även att lagstiftningen ändras.

 

Finland:

Finland meddelar att det skett en ändring av körkortslagen som trädde i kraft den 1 februari 2019 i Finland. Körkort utfärdade på Färöarna och Grönland godkänns för att framföra fordon i finska fastlandet under högst ett år efter körkortsinnehavarens inresa i landet. Ändringen gäller körkort för bil i kategori B och motorcykelkörkort. För att få körkortet bytt till ett finländskt körkort krävs det att körkortsinnehavaren avlägger motsvarande förarexamen i Finland.

 

Danmark:

Den som bosätter sig i Danmark med sitt grönländska körkort, kan använda det i 90 dagar, därefter måste personen göra ett kontrollerande körprov.

Den som bosätter sig i Danmark med sitt färöiska körkort, kan använda det utan att behöva byta ut kortet och avlägga ett kontrollerande körprov. De regler som gäller för Grönland är därmed annorlunda än de regler som gäller för Färöarna.

För Danmarks del gäller följande (ärendet är därmed löst i Danmark):

Grænsehindringen vedrørende anerkendelse af grønlandske kørekort i Danmark anses for løst ved ikrafttrædelsen af ny hovedbekendtgørelse af kørekortbekendtgørelsen den 1. september 2019.

Løsningen indebærer, at et grønlandsk kørekort i enhver henseende sidestilles (anerkendes) med et dansk kørekort, hvis indehaveren har taget to kørelektioner indeholdende by-, landevejs- og motorvejskørsel hos en godkendt kørelærer i Danmark.

Indehaveren har herefter ret til at føre samme typer køretøjer i Danmark, som det berettiger til at føre i Grønland. Dokumentation for køretimerne skal medbringes under kørslen.

Ordningen er et alternativ til ombytning af det grønlandske kørekort til et dansk, som fortsat kræver en kontrollerende køreprøve.

 

 

Island:

Since Greenland is not a member of the EEA, the rules that apply in Iceland for driving licences issued there, are different from those that apply for licences issued in EEA member states.

Holders of greenlandic driving licences travelling to Iceland can use them to drive in the country for up to a month after the conditions of normal residence have been met. This does however not apply to licences for professional transporting of goods or persons.

Holders of greenlandic driving licences who wish to exchange their licence for an Icelandic one must have normal residence in Iceland and take a driving test in order to get an Icelandic licence.

 

Norge:

Person som flytter til Norge kan bytte inn sitt grønlandske førerkort klasse B, utstedt etter 1. januar 1995, til norsk førerkort etter bestått praktisk førerprøve.

 

Vem berörs av problemet?

För Danmark gäller följande:

 

Den som vil ombyta sitt grönländska körkort till ett danskt har följande utgifter i Danmark:

• 280 DKK för utbyte av körkort

• Hyra av godkänt fordon till körprovet

• Eventuella extra körtimmar

 

Det första kontrollerande körprovet i förbindelse med utbytet av körkortet är gratis. Om det första kontrollerande körprovet inte blir godkänt så kostar varje ytterligare försök 890 DKK.

 

De nya bestämmelserna innebär, att den som har ett grönländskt körkort ska betala för två körlektioner hos en körskollärare i Danmark. En körlektion kostar ca. 450 DKK.

 

Förslag till lösning

Revision av överenskommelse från den 12 december 1985 som gäller ömsesidigt erkännande av körkort etc.

Andra länder som särskilt nämner Grönland i sin lagstiftning (exempelvis Norge), kan behöva ändra sin lagstiftning.

I Finland pågår det en utredning (status hösten 2022) om en eventuell lösning av gränshindret. 

Senast granskad av
Transport- og Boligministeriet DK 19.9.2019 / Kommunikationsministeriet FI 25.08.2022 / Samferdselsdepartementet NO 26.10.2022 / Min. of Transport and Local Govt. Island 22.09.2020 / Infrastrukturdepartementet SE 29.09.2022 / AX 15.10.2019
Contact information