Svårigheter för tredjelandsmedborgare att gränspendla i Greater Copenhagen

Både Sverige och Danmark har reglerat att uppehållstillstånd inte kan utges med stöd av arbetstillstånd i det andra landet. En person från ett land utanför EU (”tredjelandsmedborgare”) som har uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige kan inte få arbete på den danska sidan i Greater Copenhagen. Därtill kan inte en medborgare från ett icke-EU-land som har samma tillstånd i Danmark flytta över till den svenska sidan. Då går det danska uppehålls- och arbetstillståndet förlorat.


Det finns idag undantag (Lov om ændring av udlændingeloven og kildeskatteloven, Opholdstilladelse med henblik på ansættelse på forskningscentret European Spallation Source (ESS) i Sverige) genom en dansk särlagstiftning, vilken trädde i kraft januari 2017) som möjliggör för gruppen tredjelandsmedborgare som är anställda eller knutna till forskningsanläggningen ESS i Lund att bosätta sig i Danmark även om de arbetar i Sverige.

Vidare upplyser det danska Udlændinge- og Integrationsministeriet om att ”en tredjelandsstatsborger med bopæl i et andet land end Danmark, fx Sverige, kan få arbejdstilladelse til Danmark som grænsependler, hvis vedkommende opfylder betingelserne i den danske udlændingelov for at få en arbejdstilladelse efter en af de eksisterende danske erhvervsordninger”.

Information

Serienummer
19-028
Berörda/drabbade länder
Danmark
Sverige
Kategori
Arbetsmarknad
Vilket land kan lösa problemet?
Norden
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja

Både Sverige och Danmark har reglerat att uppehållstillstånd inte kan utges med stöd av arbetstillstånd i det andra landet. En person från ett land utanför EU (”tredjelandsmedborgare”) som har uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige kan inte få arbete på den danska sidan i Greater Copenhagen. Därtill kan inte en medborgare från ett icke-EU-land som har samma tillstånd i Danmark flytta över till den svenska sidan. Då går det danska uppehålls- och arbetstillståndet förlorat.

Det finns idag undantag (Lov om ændring av udlændingeloven og kildeskatteloven,  Opholdstilladelse med henblik på ansættelse på forskningscentret European Spallation Source (ESS) i Sverige) genom en dansk särlagstiftning, vilken trädde i kraft januari 2017) som möjliggör för gruppen tredjelandsmedborgare som är anställda eller knutna till forskningsanläggningen ESS i Lund att bosätta sig i Danmark även om de arbetar i Sverige.

Vidare upplyser det danska Udlændinge- og Integrationsministeriet om att ”en tredjelandsstatsborger med bopæl i et andet land end Danmark, fx Sverige, kan få arbejdstilladelse til Danmark som grænsependler, hvis vedkommende opfylder betingelserne i den danske udlændingelov for at få en arbejdstilladelse efter en af de eksisterende danske erhvervsordninger”. 

Exempel

Patricia från USA söker en tjänst som forskare vid Lunds Universitet. Hon och hennes medföljande man vill helst bo i en storstad och eftersom de båda reser mycket i sina arbeten vill de bo nära en internationell flygplats. Men de har fått besked att det inte är möjligt för henne att bo i Köpenhamn och pendla till Lund eftersom hennes svenska anställning inte berättigar till uppehållstillstånd i Danmark. 

Vem berörs av problemet?

Personer som kommer ifrån länder utanför EU och EES som bor/vill bo på den ena sidan i Greater Copenhagen och arbeta på den andra sidan av Öresundet. Medföljande tredjelandsmedborgare är en grupp som också kan drabbas.

Företag och offentliga verksamheter som söker arbetskraft får inte möjlighet att anställa tredjelandsmedborgare från andra sidan Öresundet (undantag nämndes i kapitlet beskrivning av hindret).

Det finns en stor outnyttjad arbetskraftsreserv i Öresundsregionen som skulle kunna användas ifall detta gränshinder skulle lösas. Copenhagen Economics uppskattade i en studie i 2012 att ca. 50 000 icke-EU-medborgare är bosatta i Skåne. Av dessa tillhörde cirka 30 000 arbetskraften.

Dessutom omfattar problemet inte bara Öresundsregionen utan också hela Norden, då det inte heller är möjligt för tredjelandsmedborgare att gränspendla mellan de övriga nordiska länder.

Förslag till lösning

Att hitta en lösning på problematiken är svårt i kontexten öresundspendlare eftersom en person som har ett uppehållstillstånd för arbete i ett EU-land har inte rätt att bosätta sig/arbeta i ett annat EU-land.

En möjlig lösning skulle vara att Danmark utökar möjligheten för tredjelandsmedborgare att få arbetstillstånd som gränspendlare.  Detta kunde göras genom att den så kallade positivlistan skulle omfatta alla tredjelandsmedborgare (oavsett yrkesbakgrund och beloppsgränser) som är bosatta i den svenska delen av Greater Copenhagen -samarbetet (Skåne, Halland, Blekinge). Pendlandet från Sverige till Danmark har de senaste åren varit avsevärt större än omvänt, och denna åtgärd eller en annan lämplig lösning skulle avhjälpa den aktuella situationen.

När det gäller den omvända riktningen framgår det av ny praxis (MIG 2020:17) att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete kan beviljas en utlänning som är bosatt utomlands med dagpendlar till Sverige för att arbeta. Informationtjänsterna har meddelat till Gränshinderrådet att det är oklart i vilken omfattning den nya praxisen gäller och om den gäller i alla situationer när man pendlar från Danmark till Sverige som tredjelandsmedborgare.

Senast granskad av
Udlændinge- og Integrationsministeriet DK 22.11.2022 / Justitiedepartementet SE 23.09.2020