Underhållsbidrag och underhållsstöd i Sverige

Børnebidrag i Sverige
Här kan du läsa om underhållsbidrag och underhållsstöd samt vad som gäller om den underhållsskyldiga bor utomlands.

Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn tills de fyllt 18 år. Om barnen fortfarande går i skolan är föräldrarna skyldiga att försörja dem tills de fyllt 21 år.

Om föräldrarna till barnet inte bor ihop är den som inte försörjer barnet skyldig att betala ett underhållsbidrag till den förälder som försörjer barnet.

Underhållsbidrag

Om barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna betalas det inte ut något underhållsbidrag. Försörjningsplikten uppfylls genom att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna.

Om barnet endast bor hos den ena föräldern är den andra föräldern skyldig att betala så kallat underhållsbidrag. Som föräldrar kan ni själva komma överens om underhållsbidraget genom att upprätta ett avtal. Om ni inte kan komma överens kan underhållsbidraget fastställas av domstol.

Du bor i Sverige och den underhållsskyldiga föräldern bor utomlands

Försäkringskassan kan inte påverka behandlingen av ärendet i ett annat land, men de kan hjälpa till med att sammanställa nödvändiga dokument och skicka in en ansökan till myndigheten utomlands. När dokumenten har kommit fram ansvarar den utländska myndigheten för indrivningen av underhållsbidraget.

Du bor utomlands och den underhållsskyldiga föräldern bor i Sverige

Kontakta den ansvariga myndigheten i landet du bor i och begär att de hjälper till med att ansöka om indrivning av underhållsbidraget. Myndigheten i bosättningslandet skickar därefter en ansökan om indrivning till Kronofogden i Sverige. Myndighetens beslut gäller i hela Norden, och Kronofogden i Sverige kan därför driva in underhållsbidraget å myndigheternas vägnar i de andra nordiska länderna.

Du bor eller har inkomster utomlands och är underhållsskyldig

Om du bor eller har inkomster utomlands och ska betala underhållsbidrag och den andra föräldern får underhållsstöd från Försäkringskassan, då kräver Försäkringskassan att du ska betala barnets underhållsbidrag till Försäkringskassan istället för att betala det till den andra föräldern.

Den underhållsskyldiga bor utomlands och betalar inte underhållsbidrag

Du kan som bidragsberättigad få hjälp med att driva in underhållsbidrag från den andra föräldern som bor i ett annat nordiskt land.

Om du är berättigad till underhållsbidrag och inte får underhållsstöd från Försäkringskassan kan Försäkringskassan inte hjälpa till med att driva in underhållsbidrag i ett annat nordiskt land. Du ska då istället vända dig till den svenska Kronofogden.

Om den förälder som ska betala underhållsbidrag till dig bor utanför Norden ska du kontakta Försäkringskassan oavsett om Försäkringskassan betalar ut underhållsstöd till dig eller inte.

Du är underhållsskyldig och har svårt att betala underhållsbidrag

Om ni har kommit överens om underhållsbidragets storlek kan du komma överens med Försäkringskassan om en avbetalningsplan eller ansöka om avskrivning. Det är mycket sällan Försäkringskassan går med på att skriva av en skuld. För att du ska kunna få en avbetalningsplan eller ansöka om avskrivning ska Försäkringskassan betala ut underhållsstöd till den andra föräldern.

Om Försäkringskassan inte betalar ut underhållsstöd och underhållsbidraget är fastställt kan du som ska betala underhållsbidrag komma överens med den andra föräldern om ett nytt avtal om underhållsbidrag. Annars kan ni gå till tingsrätten och försöka få underhållsbidragets storlek justerad i domstol. Om skulden för underhållsbidraget har överlämnats till Kronofogden för indrivning ska du som ska betala underhållsbidrag vända dig till Kronofogden.

Underhållsstöd

  Om den ena föräldern inte betalar underhållsbidrag som avtalat har barnet rätt till ett statligt stöd. Detta stöd kallas för underhållsstöd. Det är ett statligt stöd till barn vars föräldrar inte bor tillsammans.

  Förutsättningarna för att få underhållsstöd från Sverige är att barnet och den förälder barnet bor hos är bosatta i Sverige, att den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag eller inte betalar underhållsbidraget i tid och att den förälder som barnet bor hos är barnets vårdnadshavare.

  Om Försäkringskassan betalar ut underhållsstödet till den ena föräldern ska den andra föräldern betala ett belopp till Försäkringskassan.

  Om du ska betala tillbaka ett underhållsbidrag till Försäkringskassan och är skattskyldig i Sverige fastställer Försäkringskassan beloppet du ska betala. Detta belopp tar hänsyn till både din inkomst och hur många barn du ska betala underhållsbidrag till.

  Om du som ska betala underhållsstöd inte bor eller arbetar i Sverige kan Försäkringskassan inte fastställa beloppet du ska betala. Om ni som föräldrar inte är överens om underhållsbidragets storlek kräver Försäkringskassan istället att den förälder som får underhållsstödet medverkar till att fastställa beloppet. Det gör du genom att skicka in underlag till Försäkringskassan så att underhållsstödet kan fastställas i det land där den förälder som ska betala underhållsbidrag bor. Du kan också skicka in ett avtal eller ett bevis på att en process för att fastställa underhållsbidragets storlek har inletts i domstol. Om du inte skickar in några handlingar dras underhållsstödet in.

  Vilka handlingar ska jag skicka in så att underhållsstödet inte dras in?

  De handlingar du ska skicka in till Försäkringskassan är en ansökan undertecknad av dig eller ditt myndiga barn samt följande:

  • kopia på din senaste självdeklaration eller ett intyg från skattemyndigheten som visar att du inte har haft någon inkomst
  • lönebesked från de senaste tre månaderna
  • underlag som stärker de övriga ekonomiska uppgifterna eller uppgifter om hur du eller ditt myndiga barn försörjer er
  • om ni får någon form av försörjningsstöd ska det styrkas med ett underlag som visar hur mycket ni har fått de senaste tre månaderna
  • underlag som styrker boendekostnader (hyreskontrakt eller liknande)
  • kopia på dom eller avtal om umgänge ifall ett sådant finns
  • dokument som styrker uppgifter om barnomsorg (till exempel faktura från förskola)
  • dokument som styrker studieperioder för ditt myndiga barn.

  När du eller ditt myndiga barn ansöker om underhållsstöd från Försäkringskassan skickar Försäkringskassan information till dig eller ditt barn om vilka alternativ som finns för att fastställa underhållsbidraget. Samtidigt meddelar Försäkringskassan dig om att ifall du och ditt barn vill att myndigheten i den andra förälderns bosättningsland ska fastställa underhållsbidraget så ska du skicka in ovanstående underlag.

  Kontakta myndighet
  Fråga Info Norden

  Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.