Underhållsbidrag och underhållsstöd i Sverige

Børnebidrag i Sverige
Här kan du läsa om de svenska reglerna för underhållsbidrag och underhållsstöd, hur ni som föräldrar kommer överens om ett belopp för underhållsbidrag och vad som gäller när den ena föräldern bor i Sverige och den andra föräldern bor utomlands.

I Sverige är båda föräldrarna skyldiga att försörja sina barn. Utgångspunkten är att föräldrar är skyldiga att försörja sina barn tills de fyllt 18 år. Om barnet studerar på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande har föräldrarna försörjningsplikt tills barnet fyller 21 år.

Om ett barns föräldrar inte bor tillsammans, till exempel på grund av skilsmässa, och barnet bara bor hos den ena föräldern, ska den andra föräldern betala underhållsbidrag eller på annat sätt se till att barnets försörjning garanteras. Underhållsbidragets storlek påverkas av barnets behov och föräldrarnas ekonomiska möjligheter.

Om barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna behöver ingen betala underhållsbidrag för barnet. Men i vissa fall kan det ändå vara rimligt, till exempel om den ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andra.

Om föräldrarna inte kan komma överens om ett underhållsbidrag, eller om den andra föräldern inte kan betala, kan den förälder som barnet bor hos ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

Svenskt underhållsbidrag

Underhållsbidrag är ett bidrag som den ena föräldern betalar till den andra om föräldrarna inte bor tillsammans.

I Sverige skiljer man mellan underhållsbidrag och underhållsstöd.

Den förälder som inte bor med barnet ska betala underhållsbidrag till den förälder som barnet bor hos. Bidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen.

Barnets föräldrar ska själva komma överens om ett underhållsbidrag. På Försäkringskassans webbplats finns det ett verktyg som du kan använda för att räkna ut en rimlig summa. När ni har kommit överens ingår ni ett muntligt eller skriftligt avtal om underhållsbidragets storlek. Om ni inte kan komma överens kan underhållsbidraget fastställas av domstol.

Underhållsbidraget ska betalas i förskott varje månad. När barnet har fyllt 18 år ska underhållsbidraget betalas direkt till barnet om barnet studerar på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande. Barnet har rätt till underhållsbidrag tills det fyller 21 år. Om barnet har fyllt 18 år och har slutat skolan har det inte längre rätt till underhållsbidrag.

Det är barnet och den förälder som ska betala som skriver avtal om underhållsbidrag när barnet har fyllt 18 år.

Svenskt underhållsbidrag när barnet bor hos dig

Om du inte bor med barnets andra förälder och han eller hon inte betalar underhållsbidrag kan du ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

Om du adopterar ett barn ensam eller som ensamstående kvinna får barn genom artificiell insemination kan barnet ha rätt till underhållsstöd.

Svenskt underhållsstöd

Underhållsstöd är ett fast belopp som Försäkringskassan betalar varje månad till den förälder som barnet bor permanent hos. Beloppet beror på barnets ålder. Det är 1 673 kronor från och med den månad barnet fyller 7 år, därefter 1 823 kronor tills barnet fyller 15 år och därefter 2 223 kronor.

Försäkringskassan räknar ut hur mycket den förälder som inte bor med barnet ska betala till Försäkringskassan. Beloppet beror på inkomst men är aldrig högre än underhållsstödet.

Om föräldern är villig att betala detta belopp direkt till den förälder som bor med barnet kan Försäkringskassan betala ut ett kompletterande bidrag så att barnet totalt får samma belopp som underhållsstödet.

Svenskt underhållsstöd när barnet inte bor hos dig

Om du och den andra föräldern inte kan komma överens om underhållsbidrag, eller om du inte kan betala, kan den förälder som barnet bor hos ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

Du måste då betala hela eller delar av detta belopp till Försäkringskassan. Om du inte kan betala hela ditt månatliga belopp kan du ansöka om att få skjuta upp betalningar. Försäkringskassan ger dig en betalningsplan om de bedömer att du inte kan betala.

I Sverige kan du inte få skatteavdrag för det du betalar för dina barns försörjning.

Underhållsbidrag när föräldrarna bor i olika länder

Ett beslut om underhållsbidrag taget i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige gäller i de andra nordiska länderna, och ett fastställt bidrag kan drivas in i ett annat nordiskt land.

Du är skyldig att betala underhållsbidrag för ditt barn även om barnet bor eller flyttar utomlands och bor i ett annat land än du.

Om du är bidragsbetalare och själv flyttar utomlands måste du också betala underhållsbidrag för ditt barn.

Om bidragsbetalaren och bidragsmottagaren bor i olika nordiska länder kan bidragsmottagaren välja om underhållsbidraget ska fastställas enligt reglerna i det land där bidragsbetalaren bor eller i det land där bidragsmottagaren bor.

Du kan få underhållsstöd från Försäkringskassan även om föräldern som betalar bidrag inte bor i Sverige.

Om du är bidragsmottagare och flyttar till Danmark, Finland, Island eller Norge kan du däremot inte behålla underhållsstödet från Försäkringskassan. Kontakta Försäkringskassans motsvarighet i det land du flyttar till för att ta reda på hur du ansöker om bidrag i landet.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Om du har frågor om underhållsbidrag och underhållsstöd kan du kontakta Försäkringskassan på telefonnummer 0771-524 524.

Mer information

I internationella situationer om underhållsbidrag mellan de nordiska länderna är det den nordiska konventionen om indrivning som styr samtliga nordiska länder. Dessutom styr följande konventioner samarbetet mellan Sverige och de andra nordiska länderna på detta område: New York-konventionen (Danmark), EU:s underhållsförordning (Finland), Luganokonventionen (Island) och Haagkonventionen och Luganokonventionen (Norge).

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.