Børnebidrag i Sverige

Børnebidrag i Sverige
Læs om de svenske regler for børnebidrag, hvordan I bliver enige om børnebidragets beløb og hvad der gælder når den ene forælder bor i Sverige og den anden forælder bor i udlandet.

I Sverige har begge forældre pligt til at forsørge deres børn. Udgangspunktet er at forældre har pligt til at forsørge deres børn indtil de fylder 18 år. Er barnet under uddannelse på fuld tid på grundskoleniveau, gymnasieniveau eller tilsvarende har forældre forsørgelsespligt indtil barnet fylder 21 år.

Hvis et barns forældre ikke bor sammen, for eksempel på grund af skilsmisse, og barnet kun bor hos den ene forælder, skal den anden forælder betale børnebidrag eller på anden måde sikre at barnets underhold er sikret. Størrelsen på børnebidraget påvirkes af barnets behov og forældrenes økonomiske muligheder.

Hvis barnet bor omtrent lige meget hos begge forældre, er der ingen der skal betale børnebidrag for barnet. Men i nogle tilfælde kan det stadig være rimeligt, for eksempel hvis den ene forælder har en betydeligt højere indkomst end den anden.

Hvis forældrene ikke kan blive enige om et børnebidrag, eller hvis den anden forælder ikke er i stand til at betale, kan den forælder som barnet bor hos, ansøge om børnebidrag fra Försäkringskassan.

Det svenske børnebidrag

Børnebidrag er et bidrag som den ene forælder betaler til den anden hvis I ikke bor sammen.

I Sverige skelnes mellem to typer af børnebidrag, nemlig børnebidrag (underhållsbidrag) og bidragsforskud (underhållsstöd).

Den forælder der ikke bor sammen med barnet, skal betale børnebidrag (underhållsbidrag) til den forælder hvor barnet bor. Bidraget skal bruges til barnets bolig, mad og fritidsinteresser.

Det er barnets forældre, der bliver enige om et børnebidrag. På Försäkringskassans webside er der et værktøj, som du kan bruge til at beregne et beløb. Når I er blevet enige, indgår I en mundtlig eller skriftlig aftale om børnebidraget størrelse. Hvis I ikke kan blive enige, kan børnebidraget fastsættes af en domstol.

Børnebidraget skal betales forud hver måned. Når barnet har fyldt 18 år, skal børnebidraget udbetales direkte til barnet hvis barnet er under uddannelse på heltid på grundskoleniveau, gymnasieniveau eller tilsvarende. Barnet har ret til børnebidrag indtil det fylder 21 år. Hvis barnet er fyldt 18 år og har forladt skolen, har det ikke længere ret til børnebidrag.

Det er barnet og den forælder der skal betale der underskriver aftalen om børnebidrag når barnet er 18 år.

Svensk børnebidrag når barnet bor hos dig

Hvis du ikke bor sammen med barnets anden forælder, og han eller hun ikke betaler børnebidrag (underhållsbidrag), kan du ansøge om bidragsforskud (underhållsstöd) fra Försäkringskassan.

Hvis du adopterer et barn alene eller som enlig kvinde får børn gennem insemination, kan dit barn have ret til bidragsforskud (underhållsstöd).

Svensk bidragsforskud

Bidragsforskud (underhållsstöd) er et fast beløb som Försäkringskassan udbetaler hver måned til den forælder som barnet bor permanent hos. Beløbet afhænger af barnets alder. Det er SEK 1.673 fra og med den måned barnet fylder 7 år, derefter SEK 1.823 til barnet fylder 15 år og herefter SEK 2.223.

Försäkringskassan beregner hvor meget den forælder, der ikke bor sammen med barnet, skal betale til Försäkringskassan. Beløbet afhænger af indkomst, men er aldrig højere end bidragsforskuddet (underhållsstödet).

Hvis forælderen er villig til at betale beløbet direkte til den forælder der bor sammen med barnet, kan Försäkringskassan udbetale et supplerende bidrag, så barnet i alt får det samme beløb som børnebidraget (underhållsstödet).

Svensk bidragsforskud når barnet ikke bor hos dig

Hvis du og den anden forælder ikke kan blive enige om børnebidrag (underhållsbidrag), eller du ikke kan betale, kan den forælder som barnet bor hos, ansøge om bidragsforskud (underhållsstöd) fra Försäkringskassan.

Du skal derefter betale hele eller en del af dette beløb til Försäkringskassan. Hvis du ikke er i stand til at betale dit fulde månedlige beløb, kan du ansøge om at udsætte betalinger. Försäkringskassan giver dig en betalingsplan hvis de bedømmer at du ikke kan betale.

I Sverige kan du ikke få fradrag for det som du betaler for dine børns forsørgelse.

Børnebidrag når forældrene bor i forskellige lande

En beslutning om børnebidrag truffet i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige er gyldig i de andre nordiske lande, og et fastsat bidrag kan inddrives i et andet nordisk land.

Du er forpligtet til at betale børnebidrag (underhållsbidrag) for dit barn selvom dit barn bor i eller flytter til udlandet og bor i et andet land end dig.

Hvis du er bidragsyder og selv flytter til udlandet, skal du også betale børnebidrag for dit barn.

Hvis bidragsyderen og bidragsmodtageren bor i hvert sit nordiske land, kan bidragsmodtageren vælge om børnebidraget skal fastsættes efter reglerne i det land hvor bidragsyderen bor eller i det land hvor bidragsmodtageren bor.

Du kan modtage bidragsforskud (underhållsstöd) fra Försäkringskassan selvom den bidragsydende forælder bor i et andet land end Sverige.

Hvis du er bidragstager og flytter til Danmark, Finland, Island eller Norge, kan du derimod ikke beholde bidragsforskuddet fra Försäkringskassan. Du skal kontakte Försäkringskassans modsvarighed i det land du flytter til for at finde ud af, hvordan du ansøger om bidrag i det land.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om børnebidrag eller bidragsforskud, kan du kontakte Försäkringskassan på telefonnummer +46 (0)771 - 524 524.

Mere information

I internationale situationer om børnebidrag mellem de nordiske lande styrer den nordiske inddrivningskonvention samtlige nordiske lande. Desuden styrer følgende konventioner samarbejdet mellem Sverige og de andre nordiske lande på dette område: New York-konventionen (Danmark), EU’s forordning om underholdspligt (Finland), Lugano-konventionen (Island) og Haagkonventionen og Lugano-konventionen (Norge).

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.