132. (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
132
Externa tal
Janis Vucans
Speaker role
Vicepræsident, Baltisk Forsamlings talsperson
Datum

The ties of our Nordic and Baltic countries are based on partnership and close cooperation. The cooperation was already mentioned several times in different areas during these days. We understand the world in a very similar way, and we share the common values and principles. Nordic countries are the Baltics' closest partners, both on a political level and in regards to economy. Our cultural relations are close. Our education and research institutions, municipalities, NGOs, and other stakeholders cooperate closely and carry out common projects. Our Baltic-Nordic friendship goes beyond formal agreements and official interactions. Throughout time, our paths have crossed in the stories of many families, and these connections remain strong today.

Our Baltic-Nordic partnership is strong and developed. In the Baltic countries, we know that we can always rely on your Nordic advice. As an example, I would mention the creation of the Baltic culture fund, where the expertise provided by the Nordic Council and the Nordic Culture Fund, was of high value for us. The presence of the Nordic countries through the offices of the Nordic Council of Ministers in our capitals, Tallinn, Riga, and Vilnius, is important for our societies.

Our countries are more intertwined than at any other point in history. The challenges we face today are global in nature, and in need of regional solutions. Thanks to a better coordination of our activities, we are stronger to overcome these challenges. We Baltics propose to focus our Baltic-Nordic cooperation in the following directions: Firstly, we need to cooperate on security, foreign affairs, and defence. Secondly, we need to strengthen interconnections among our countries in energy, transport, and infrastructure. And thirdly, we need even more partnerships in research and innovation.

I would like to conclude by emphasising that our Baltic-Nordic strength and success are sought through cooperation, acting together, and pooling our resources. Many thanks for your attention.

Skandinavisk oversættelse:

Banden mellan de nordiska och baltiska länderna grundar sig på partnerskap och nära samarbete. Samarbetet har nämnts flera gånger i flera olika sammanhang under dessa dagar. Vi delar samma världsbild och vi har gemensamma värderingar och principer. De nordiska länderna är närmaste partner till de baltiska länderna både politiskt och ekonomiskt. Vi har nära kulturella band. Våra utbildnings- och forskningsinstitutioner, kommuner, medborgarorganisationer och andra berörda parter har ett nära samarbete och genomför gemensamma projekt. Vår baltisk-nordiska vänskap går utöver formella överenskommelser och samverkan på officiell nivå. Våra vägar har korsats i många familjers öden genom tiderna, och dessa band är starka än i dag.

Vårt baltisk-nordiska partnerskap är starkt och väl utvecklat. I de baltiska länderna vet vi att vi alltid kan lita på råd från er i Norden. Jag vill nämna till exempel den baltiska kulturfonden, där den sakkunskap som Nordiska rådet och Nordisk kulturfond ställde till vårt förfogande var av stort värde för oss. De nordiska ländernas närvaro i form av Nordiska ministerrådets kontor i våra huvudstäder, Tallinn, Riga och Vilnius, är mycket viktig för våra samhällen.

Våra länder är mer sammanflätade än någonsin i historien. Vi står inför globala utmaningar i naturen och det behövs regionala lösningar. Tack vare en förbättrad koordinering av våra aktiviteter är vi bättre rustade att klara dessa utmaningar. Vi baltiska länder föreslår att det baltisk-nordiska samarbetet fokuserar på följande områden: För det första måste vi samarbeta i fråga om säkerhet, utrikespolitik och försvar. För det andra måste vi stärka kopplingarna mellan våra länder i fråga om energi, transport och infrastruktur. Och för det tredje behöver vi ytterligare samverkan i forskning och innovation.

Jag vill avslutningsvis betona att det baltisk-nordiska samarbetets styrka och framgångar bygger på samarbete, ett samfällt agerande och sammanslagning av våra resurser. Tack för er uppmärksamhet.