389. Ruth Mari Grung (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
389
Speaker role
Kontrollkommiténs talesperson
Datum

Kontrollkomiteen har ansvar for å utøve parlamentarisk kontroll over virksomheten som finansieres med felles nordiske midler, samt andre utredninger som rådet beslutter.

I 2018 besøkte kontrollkomiteen Nordens velferdssenter i Stockholm. Hovedfokus var oppfølging av tilbudet til døvblinde, som var blitt overført sin virksomhet fra Danmark. Vi fikk en god orientering, også om de øvrige innsatsområdene som senteret har ansvaret for, som folkehelse, tilbudet til handikappede, integrasjon og velferdspolitikk.

Hvert år inviterer kontrollkomiteen Nordisk råd til å komme med innspill til områder som bør følges opp. I år har vi sett på prosjektdatabasen, om den er oppdatert og gir Nordisk råd og det offentlige en oversikt over status på de ulike satsingene. Her har det blitt gjennomført et godt opprydningsarbeid. Innføring av et nytt dataverktøy i 2019 vil gi oss en bedre oversikt over innholdet og framdriften i de ulike prosjektene. 

Kontrollkomiteen går også gjennom regnskapet og årsrapportene til de tolv nordiske institusjonene.

Kontrollkomiteen har erfart og påpekt at vi opplever at institusjonene har altfor mange mål å forholde seg til. Kontrollkomiteen mener at det gjør at institusjonene bruker mye tid og knappe ressurser på vel mye rapportering. Målene er ofte så detaljerte at det fratar institusjonene handlingsrom til å løse oppgavene på en mer kreativ og nyskapende måte. Dette har vi tatt opp i det årlige møtet med generalsekretæren og kommer til å følge det opp videre.

Et annet område som kontrollkomiteen vil prioritere framover, er hvordan vi skal bli bedre på å vurdere om institusjonene bidrar til forventet nordisk nytte. Vi har dialog med ministerrådet og bl.a. foreslått at samtlige tolv institusjoner i sin årsmelding må klargjøre og beskrive hvordan deres aktivitet konkret bidrar til nordisk nytte og skaper nordisk merverdi. Det var derfor gledelig å høre at også samarbeidsministrene også er opptatt av hvordan vi i sterkere grad kan operasjonalisere begrepet "nordisk nytte".

Vi vil også på et møte med den danske riksrevisjonen for å drøfte prinsippene som de legger til grunn for revisjon av årsmeldingene. I tillegg til tradisjonell regnskapsrevisjon trenger vi økt fokus på forvaltningsrevisjon, slik at vi har et godt grunnlag for å prioritere våre felles nordiske midler.