Att åldras i Norden

En kartläggning av strategier och initiativ för aktivt och hälsosamt åldrande i de nordiska länderna

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Inkludera fler äldre vuxna i arbetet med äldrefrågor, både på en lokal och nationell nivå. Den äldre befolkningen ska inte enbart vara med och planera i politiska processer utan också exempelvis när det gäller stadsutveckling och utveckling av välfärdsteknologi. Bland annat detta konstateras i Nordens välfärdscenters rapport Att åldras i Norden - En kartläggning av strategier och initiativ för aktivt och hälsosamt åldrande i de nordiska länderna.Rapporten lyfter fram vilka visioner och strategier de nordiska länderna har för aktivt och hälsosamt åldrande och beskriver den nationella och regionala nivån, goda lösningar på lokal nivå och vilka aktörer som arbetar med frågorna. I kartläggningen ingår också hur arbetet följs upp med kvantitativa och kvalitativa mått. Rapporten har fokus på fyra områden: åldersvänliga städer och samhällen i Norden, åldersintegrerade mötesplatser och generationsövergripande bostadsmiljöer, motverka ensamhet och social isolering samt aktivt och hälsosamt åldrande med hjälp av välfärdsteknologi.