Den segregerade staden

En nordisk översikt

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Problem som rör segregation och integration utgör viktiga ansvarsområden och utmaningar för städer, en segregerad stadsmiljö kan ses som ett symtom på sociala orättvisor i vidare bemärkelse. I denna kortfattade översikt av aktuell forskning om boendesegregation ligger fokus på strukturella orsaker till segregationen. Det innebär att det snarare är planeringspolitik och tendenser i den socioekonomiska utvecklingen som diskuteras, istället för specifika åtgärder och projekt för social integration. Det finns dock en självklar arena där dessa två syner på segregation möts, och det är i lokalsamhället och dess rum och platser för social samvaro. Det är viktigt att komma ihåg, att den integrerade staden är ett resultat av såväl strategier och initiativ på mikronivå, i grannskap och mellan individer, som av initiativ och utveckling på makronivå.Den här rapporten ingår i ett tema om segregation inom projektet Nordisk samverkan om integration. Projektet syftar till att underlätta samarbete mellan de nordiska länderna när det gäller integration av flyktingar och immigranter. Läs mer på www.integrationnorden.org
Publikationsnummer
2019:006