Program för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk

Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerrådet

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Inom fiskerisamarbetet kommer fokus att ligga på att förverkliga potentialen inom blå bioekonomi. Med digitaliseringens möjligheter kommer det svenska ordförandeskapet för jordbrukssektorn att fokusera på områdena hållbar förvaltning av biologiska resurser, ökad konkurrensförmåga, resiliens och minskad klimatpåverkan från primärproduktionen samt diversifierad landsbygdsekonomi. Hälsosam och säker mat är i fokus. Det svenska ordförandeskapet vill fortsätta utveckla detta samarbete inom ramen för en hållbar utveckling. Under ordförandeskapet är frågor som rör skog eller skogsprodukter en prioritet. Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna lokala. MR-FJLS har i sitt samarbetsprogram för 2017–2020 beslutat att man under perioden ska arbeta för att uppfylla FN:s mål för global utveckling.
Publikationsnummer
2017:782