Stadsgrönska och ekosystemtjänster – en nordisk verktygslåda för grönblå strukturer

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Stadens grönområden har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. De utgör också en viktig förutsättning för att skapa en robust och hälsofrämjande byggd miljö i ett förändrat klimat. I de nordiska länderna finns en mångfald av verktyg som kan användas för att stärka urbana ekosystemtjänster och biologisk mångfald i samhällsbyggnadsprocessen. I denna verktygslåda finner du nio av dessa verktyg. Här finns vägledningar, handböcker, guider och metoder som till exempel grönytefaktor, planering av grönstruktur, restaurering av natur, zonering och lokalt omhändertagande av dagvatten. Varje verktyg presenteras med syfte, målgrupp, resultat, vilka kompetenser som behövs för att kunna tillämpa det och i vilken skala det kan användas. Syftet med denna publikation är att främja planering, byggande och förvaltning av grönblåa strukturer och ekosystemtjänster i de nordiska länderna. 
Publikationsnummer
2022:025