Nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019–2024

Tietoja

Publish date
Abstract
De nordiska länderna har under många år haft ett framgångsrikt samarbete inom miljö- och klimatområdet, något som bidragit till tydliga framsteg både i Norden och internationellt. Samtidigt har utmaningarna de senaste åren blivit fler och större, vilket gör samarbetet allt viktigare.Under perioden 2019–2024 kommer de nordiska länderna att samarbeta för en hållbar utveckling i Norden, inom EU och internationellt. Tillsammans kommer länderna att driva på för ett ambitiöst genomförande av internationella miljö- och klimatavtal, med särskilt fokus på Parisavtalet, samt arbeta för ett stärkt miljö- och klimatregelverk inom EU.De nordiska länderna ska fortsätta vara föregångsländer i klimatomställningen. Genom det nordiska miljö- och klimatsamarbetet kommer vi att arbeta för att stoppa förlusterna av den biologiska mångfalden och bidra till ett hållbart nyttjande av våra naturresurser. Tillsammans ska vi också arbeta för att påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi som bidrar till att konsumtion och produktion sker inom naturens gränser. Andra viktiga samarbetsområden är arbetet för att minimera riskerna av kemikalier och farliga ämnen, samt att minska tillförseln av plast i havet. Jämfört med tidigare programperioder så stärks också samarbetet kring hållbara städer, klimatanpassning och grön finansiering.
Publication number
2018:806