Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Swedish.

Anbudsinbjudan: Social acceptans som förutsättning för grön omställning

19.04.24 | Tukimahdollisuudet
De Nordiska arbetsgrupperna för Miljö och Ekonomi (NME) och för Klimat och Luft (NKL) under Nordiska ministerrådet välkomnar anbud för ett projekt om Social acceptans som förutsättning för grön omställning. Tidsfrist för inlämning av anbud är 04.06.2024.

Tietoja

Kategoria
Julkiset hankinnat
Määräaika
Ti, 2024/06/04 - 15:00
Budjetti
440 000 DDK
Maat
Tanska
Färsaaret
Suomi
Islanti
Norja
Ruotsi
Ahvenanmaa
Grönlanti

Bakgrund

Våra samhällen behöver ställa om mot en grön och klimatneutral ekonomi för att leva upp till såväl klimat- och miljömål som andra samhällsmål. Omställningen kräver grundläggande förändringar i energisystem, industriella processer, transport och konsumtionsmönster. Samtidigt möter genomförandet av vissa styrmedel och åtgärder, för att begränsa miljö- och klimatpåverkan, motstånd på såväl lokal som nationell nivå. Det kan t.ex. handla om etablering av vindkraft eller en generell höjning av bränsleskatter. Om den sociala acceptansen är låg, eller förväntas vara låg, kan det fördröja eller hindra försök att införa politik som t.ex. möjliggör ett grönt energisystem eller internaliserar de samhällets kostnaderna för koldioxid. Möjligheten att nå politiska målsättningar inom klimat och miljö på både kort och lång sikt är beroende av social acceptans och uppfattningar om rättvisa hos befolkningen. Därmed är förståelse för social acceptans av olika målsättningar, styrmedel och åtgärder avgörande både för att kunna utforma och bedöma effekterna och genomförbarhet av olika insatser. En sådan förståelse kan möjliggöra att identifiera strategier som kombinerar hårdare klimat- och miljöstyrmedel med t.ex. kommunikation, omfördelningsåtgärder och utbildningsinsatser.

Syfte med projektet

Genom denna anbudsinbjudan välkomnar vi projekt som fördjupar förståelsen för vilken roll den sociala acceptansens spelar i att möjliggöra den gröna omställningen i Norden och bidra till att identifiera effektiva strategier för öka acceptansen för omställningsåtgärder på både lokal och nationell nivå. För att avgränsa ligger fokus på land- och havsbaserad vindkraft (lokal nivå) samt drivmedelspriser inklusive styrmedel som indirekt leder till ökade drivmedelspriser (nationell nivå). Lärdomar från Nordiska ministerrådets pågående visionsprojekt Not Just a Green Transition (NJUST) – Examining the path towards a socially just green transition in the Nordic Region ska integreras i projektet samt fördjupas och breddas inom frågeställningarna som rör etablering av vindkraft och bränslepriser. NJUST fokuserar på potentiellt sårbara grupper i samhället för konsekvenserna av den gröna omställningen. 

 

Vi vill undersöka följande frågeställningar:

 • Definitioner, teori och möjligheter att mäta
  • Hur definieras social acceptans? 
  • Vilka faktorer kan förklara graden av social acceptans för vindkraft respektive bränslepriser? 
  • Vilka möjligheter att mäta social acceptans finns?
 • Social acceptans på lokal nivå: vindkraft
  • Hur skiljer sig social acceptans inom och mellan nordiska länder?
  • Vad finns det för strategier/policys för att öka acceptansen för lokala etableringar av vindkraft?
 • Social acceptans på nationell nivå: bränslepriser
  • Hur skiljer sig social acceptans inom och mellan nordiska länder? Går det att se förändringar över tid?
  • Vilka strategier/policys har de nordiska länderna för att öka acceptansen för höjda drivmedelspriser?
 • Syntes, styrmedelspaket och lärdomar
  • Hur kan olika policys och åtgärder kombineras för att skapa en övergripande strategi som adresserar olika aspekter av social acceptans? 
  • Vilka nordiska exempel och erfarenheter kan användas för att utforma skalbara och effektiva initiativ för social acceptans?
  • Vilka erfarenheter finns i nordiska länder av att inkludera social acceptans i konsekvensanalyser av styrmedels- och åtgärdsförslag?

Budget

Budgetramen för projektet är 440 000 DKK. (moms (VAT)) ingår i budgeten. Budgetramen ska täcka konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter och utgifter knutna till resultatförmedling.

Tidsfrister

Anbudet skall vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupper NME och NKL tillhanda senast den 4. juni, 2024, kl. 15:00 CET. Alla dokument skall vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande. Beslut tas i början av juni och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet. Närmare datum för rapportering och slutrapport fastställs i samband med kontraktet.

Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till registraturen på NME:s förvaltningsorgan (registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi ) och använder sig av något av de nordiska språken eller engelska för projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt tillhörande obligatoriskt budgetschema. I anbudet skall hänvisas till diarienummer EPOELY/976/2024

 

Budgetschema finns här:

Länk till anbudsutlysningen finns även på:

Bifoga de bilagor som närmare beskriver de faktorer vi beaktar vid utvärderingen som den fristående projektbeskrivningen och CV:s. CV:s skickas som samlad separat fil.

Vid helhetsutvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid:

 • Arbetsplan - Upplägg och planering av arbetet
 • Metoder och hur relevant data och information skall samlas in och bearbetas
 • Kompetens och kvalifikationer samt ansvarsfördelning mellan de som utför projektet
 • Kostnader för planerad tidsåtgång per person, lön per timme (och övriga utgifter)
 • Anbudsgivarens referenser på området
 • Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet samt färdigheter att förstå de nordiska språken
 • Tidsplan
 • Planerad informationsspridning av projektet 

Enligt Nordiska ministerrådets stödordning, bör projektet gagna Norden. Därför ska varje projekt inkludera minst tre av de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland.

Mera information om Nordiska ministerrådets stödordning finns här: 

NME och NKL kommer att välja uppdragstagare utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av anbuden. Arbetsgrupperna förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud.

 

För ytterligare detaljer kring projektinnehåll och finansieringskrav, se bilagorna:

Ota yhteyttä