Työskentely maiden rajojen yli Pohjoismaissa

Ehdotus pohjoismaisten verosääntöjen yksinkertaistamiseksi tavoitteena liikkuvuuden lisääminen

Tietoja

Publish date
Abstract
Pohjoismaiden tavoitteena on tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Luonnollinen osa tätä kunnianhimoista visiota ovat integroidut pohjoismaiset työmarkkinat, jotka koskevat sekä yrityksiä että kansalaisia. Tässä pohjoismaisella verosopimuksella ja sen hallinnoinnilla on ratkaiseva asema. Koronapandemia osoitti kuitenkin, että pohjoismaisen verosopimuksen sekä muiden kahdenvälisten sopimusten ja kansallisen lainsäädännön soveltamisessa on ilmeisiä haasteita. Pandemian aikana toisessa Pohjoismaassa vakituisesti työskentelevät työntekijät olivat vaarassa saada verotuksellisia ongelmia, jos he noudattivat etätyösuosituksia. Rajaesteneuvosto nosti esiin näitä haasteita ja kehotti useassa yhteydessä Pohjoismaiden hallituksia myöntämään poikkeuksia säännöistä niille, jotka pakon edessä tekivät pandemian aikana etätyötä kotoa käsin. Vaikka pandemia on nyt ohi, toiveet etä- ja hybridityön tekemisestä ovat tulleet jäädäkseen.Etätyöhön liittyvän palkkatulon verotus ei kuitenkaan ole ainoa asia, jonka työntekijät ja yritykset kokevat ongelmalliseksi. Tutkimukset osoittavat muun muassa, että voi syntyä epävarmuutta, korkeampaa verotusta ja ylimääräistä hallinnollista työtä eläkemaksujen ja eläkkeiden maksamisen yhteydessä sekä tapauksissa, joissa yksi ja sama työnantaja joutuu rekisteröitymään moneen eri maahan ja ottamaan kantaa eri maiden verotussääntöihin, -ajankohtiin ja palkkahallintoon.Jotta Pohjola kehittyisi sellaiseksi kasvualueeksi, jossa on integroidut työmarkkinat ja kansalaisten ja yritysten suuri liikkuvuus, keskiössä tulee olla nimenomaan kansalaiset ja yritykset siten, että niiden mahdollisuuksia tuetaan lainsäädännön ja hallinnon avulla.Siksi Pohjoismaiden ministerineuvosto ja rajaesteneuvosto ovat yhteistyössä Pohjoismaiden neuvoston kanssa käynnistäneet vuonna 2022 hankkeen, jonka tavoitteena on tunnistaa keskeiset ongelmakohdat ja suositella niihin mahdollisia ratkaisuja. Tämän raportin tarkoituksena on tarjota paras mahdollinen perusta jatkossa toteutettaville poliittisille toimille, jotta hybiridi- ja etätyötä koskevat nykyiset pohjoismaiset vero-ongelmat voidaan poistaa.
Publication number
2023:027