Man kan inte få närståendepenning om inte både vårdare och den sjuke är försäkrad i Sverige

Den som arbetar i Sverige men bor i annat land kan inte få svensk närståendepenning för att vårda en anhörig om inte även denna är ansluten till det svenska socialförsäkringssystemet.

Information

Serienummer
17-004
Berörda/drabbade länder
Sverige
Åland
Kategori
Social och hälsa
Vilket land kan lösa problemet?
Norden
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja

Närståendepenning är en ersättning som lämnas till den som vårdar en närstående som har en sjukdom som är ett påtagligt hot mot dennes liv. Enligt svenska regler kan närståendepenning endast lämnas när både vårdaren och den sjuke är försäkrade i Sverige. Detta innebär att den som arbetar i Sverige inte kan erhålla närståendepenning för att vårda en sjuk anhörig som är försäkrad i ett annat land än i Sverige.

Vem berörs av problemet?

Arbetstagare i Sverige som vill vårda en svårt sjuk närstående som är försäkrad i ett annat nordiskt land.

Förslag till lösning

Att Sverige släpper på kravet att den som vårdas av en nära anhörig måste vara försäkrad i Sverige för att vårdaren ska kunna erhålla närståendepenning.

Socialdepartementet, Sverige, status oktober 2022: Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet har gjort en bred översyn av de svenska trygghetssystemen och hur det fungerar för personer som rör sig över nationsgränser. Utredningen behandlar den aktuella frågan utan att lämna lagförslag. Betänkandet (Svensk trygghet i en globaliserad värld (SOU2017:5)) har remissbehandlats och bereds i Regerinskansliet.

Det finns en hög ambition att lösa gränshinder inom Norden. Den aktuella frågan er dock inte enkel och rymmer flera olika gränssnittsfrågor som behöver analyseras och belysas. För detta krävs ett utredningsarbete av den svenska närståendepenningen. 

Vem kan lösa problemet?

Ändring i svensk lagstiftning.

Senast granskad av
Socialdepartementet SE 05.10.2022 / AX 14.10.2019
Contact information