Nationella begränsningar på forskningsmedel

I Finland, Sverige och på Island kan endast nationella aktörer förvalta nationella forskningsmedel (offentliga medel), vilket kan medföra att utomlandsbosatta forskare inte kan ansöka om forskningsmedel från dessa länder.

Information

Serienummer
14-074
Berörda/drabbade länder
Finland
Island
Sverige
Kategori
Utbildning
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja

Ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U) har uppmärksammat frågan om tillgång till forskningsfinansiering. En arbetsgrupp bestående av forskningsråden, NordForsk och Nordiska universitetssamarbetet (NUS) har utrett saken vidare. Syftet med gruppens arbete var att konkretisera modeller för att undanröja hinder för finansiering över gränserna i Norden. Resultaten har publicerats i rapporten "Cross-Border Research collaboration in the Nordic countries”.

I rapporten konstateras bland annat att Norden har mycket erfarenhet av gränsöverskridande samarbete. Det omfattar olika forskningsprogram med så kallade ”common pots” samt rörlighet för forskare. Grundandet av NordForsk (2005) har också bidragit till mer mobilitet. De möjligheter som finns används dock inte på ett optimalt sätt. I rapporten ges därför en rad olika förbättringsförslag inom forskningsfinansiering, forskarmobilitet, internationellt samarbete och forskningsinfrastruktur.

På grund av finansiärernas och ländernas olika ambitionsnivå vad gällande öppnande av forskningsfinansiering är förslagen i rapporten dock inte särskilt långtgående eller omfattande. Förslagen är av den karaktären att de kan realiseras inom nuvarande juridiska ramar och genom forskningsfinansiärernas nuvarande samverkan. Samarbetet mellan de olika finansiärerna i norden fortsätter i samverkan med NordForsk och NUS. Det är genom deras samverkan som ett antal mer praktiska hinder möjligen kan överkommas. 

Motsvarande problematik gäller för nyföretagare som söker finansiering från nationella riskkapitalfonder.

Vem berörs av problemet?

Forskare och nyföretagare i de nordiska länderna. 

Angående Sverige kan icke-svenska forskare kan söka medel för forskning som utförs i Sverige. Däremot kan inte icke-svenska forskare få medel för forskning utomlands.

 

Förslag till lösning

Status från Finlands medlem i Gränshinderrådet hösten 2022:

"Finlands Akademi kan bevilja forskningsmedel till en utländsk organisation förutsatt att forskningen på något sätt främjar den finländska forskningen. Akademin beviljar pengar till NordForsk, HERA och NorFACE för gemensam forskning utan landskvoter för bästa projekt. Akademin använder 35% av sin finansiering till internationella projekt och forskarutbyte. I enskilda projekt kan man anse att ett visst nationellt intresse är acceptabelt. Därmed betraktas gränshindret som löst för Finlands del." 

Kommentar från sekretariatet: 

Gränshindret har fortsatt status olöst. Det måste utredas huruvida Gränshinderrådet kan arbeta med problematiken angående Sverige och eventuellt Island. 

Senast granskad av
Undervisnings- och kulturministeriet FI 06.10.2022 / Utbildningsdepartementet SE 22.9.2020 / Kulturministeriet IS 11.9.2020
Contact information