Bostad i Danmark

Bolig i Danmark
Här kan du läsa om de olika boendeformerna i Danmark och om utländska medborgares rätt att äga bostad i landet.

Det finns flera olika boendeformer i Danmark:

 • ägarbostad
 • andelsbostad
 • hyresbostad.

Om du har varit bosatt i Danmark i sammanlagt fem år kan du köpa en bostad i landet utan att ansöka om tillstånd hos Civilstyrelsen. Men det finns vissa undantag. Om dem kan du läsa på sidan ”Har du rätt att köpa bostad i Danmark?”.

Ägarbostad

En ägarbostad är en bostad som du själv äger. Om du äger en bostad ska du betala fastighetsskatt.

Om du ska låna pengar till köp av ägarbostad kan du välja mellan fyra typer av lån:

 • obligationslån
 • kontantlån
 • amorteringsfria lån
 • lån med rörlig ränta.

Din ekonomi i dag och i framtiden är avgörande för vilken typ av lån du ska välja.

Kan du betala bostaden kontant eller ska delar av bostaden finansieras med lån? Dessa frågor måste du ta ställning till innan du köper bostad.

Mer information hittar du på borger.dk.

Andelsbostad

En andelsbostad är en del av en fastighet som ägs och drivs av en förening på andelsbasis. Det innebär att fastigheten bebos av föreningens medlemmar.

När du köper en andelsbostad äger du inte din bostad. Men du är medlem i andelsbostadsföreningen och äger en andel av föreningens tillgångar med nyttjanderätt till en av lägenheterna.

När du köper en andelsbostad betalar du ett engångsbelopp till andelsbostadsföreningen. Dessutom betalar du en boendeavgift varje månad.

Engångsbeloppet är ofta relativt högt, men inte så högt som vid köp av ägarbostad.

Många väljer att finansiera engångsbeloppet genom ett andelsbostadslån.

Mer information hittar du på borger.dk.

Att hyra bostad

Om du bor i en hyresbostad regleras dina rättigheter och skyldigheter i hyreslagen. Detsamma gäller förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd.

Upplysningar och information om hyresrätter ges av den danska hyresgästföreningen Lejernes Landsorganisation.

Det finns två typer av hyresbostäder: privata och allmänna.

De allmänna hyresbostäderna är svåra att få tag på för utländska medborgare eftersom man i regel måste stå i kö för att hyra dem. Därför väljer de vanligtvis privata hyresbostäder som kan fås snabbare.

När du ska hyra en bostad i Danmark bör du vara särskilt uppmärksam på följande:

 • Det är mycket viktigt att upprätta ett hyreskontrakt som följer bestämmelserna i hyreslagen.
 • Lägenhetens skick. Senast 14 dagar efter att du övertagit kontraktet ska du anmäla eventuella fel på lägenheten. Annars kan du bli skyldig att själv betala för felen. Det är också bra att teckna en lösöresförsäkring (indboforsikring).

Mer information hittar du på borger.dk.

Köp av sommarstuga

De flesta danska sommarstugor kan användas för vinterboende, men för att få bo i ett fritidshus året runt ska huset anses vara ett åretruntboende.

För att köpa sommarstuga i Danmark måste du vara fast bosatt i Danmark eller tidigare ha varit bosatt i landet i sammanlagt fem år. (Se nedan: ”Har du rätt att köpa bostad i Danmark?”)

Reglerna för köp av sommarstuga är i övrigt desamma som reglerna för köp av hus för åretruntboende.

Har du rätt att köpa bostad i Danmark?

Om du vill köpa en fastighet i Danmark finns det vissa krav på din anknytning till landet.

Åretruntbostad

Om du är bosatt i Danmark eller har varit bosatt i landet i sammanlagt fem år kan du köpa åretruntbostad utan Civilstyrelsens tillstånd. Att bo på Färöarna och Grönland räknas som att bo i Danmark.

Om du är medborgare i ett EU-/EES-land men inte uppfyller kraven ovan kan du köpa åretruntbostad i Danmark utan Civilstyrelsens tillstånd om du uppfyller minst ett av villkoren i § 1 i förvärvstillkännagivandet, erhvervelsesbekendtgørelsen:

 • Du är arbetstagare och är antingen anställd i Danmark eller har uppehållstillstånd i EU/EES.
 • Du har etablerat dig eller ska etablera dig i Danmark för att bedriva egen näringsverksamhet.
 • Du har eller ska upprätta agenturer/filialer i Danmark eller så ska dessa utföra/ta emot tjänster i Danmark.

Om du är EU-medborgare kan du dessutom köpa åretruntbostad i Danmark utan Civilstyrelsens tillstånd, även om du inte är bosatt eller har en hemort i Danmark och inte tidigare har varit bosatt i landet under sammanlagt fem år, om du uppfyller villkoren i § 2 i förvärvstillkännagivandet.

Det kräver att du har uppehållstillstånd enligt följande EG-direktiv:

 • 90/364/EEG om uppehållsrätt
 • 90/365/EEG om uppehållsrätt för anställda och egenföretagare som har upphört med näringsverksamhet
 • 93/96/EEG om uppehållsrätt för studerande (numera EU:s uppehållsdirektiv).

För att få lagfart över förvärv av fastighet utfärdad utan Civilstyrelsens tillstånd krävs en redogörelse. I den ska det framgå att du tillhör en av ovanstående grupper av köpare som i enlighet med förvärvstillkännagivandet får förvärva fastigheten utan Civilstyrelsens tillstånd. 

Det ska också framgå av redogörelsen att fastigheten antingen ska nyttjas som åretruntboende eller att förvärvet av fastigheten är en förutsättning för att utöva egen näringsverksamhet eller utföra tjänster. Du hittar exempel på en redogörelse som bilaga till förvärvstillkännagivandet.

Om du inte uppfyller något av dessa villkor ska du ansöka om tillstånd för att köpa åretruntboende i Danmark hos Civilstyrelsen.

Läs mer på Civilstyrelsens webbplats. Här hittar du också länk till ansökningsformulär.

Sommarstuga eller fritidshus

Om du vill köpa sommarstuga, fritidshus eller annan andrabostad i Danmark utan Civilstyrelsens tillstånd måste du vara bosatt i Danmark eller ha varit bosatt i landet i sammanlagt fem år, antingen under en sammanhängande period eller i flera omgångar.

Om du inte uppfyller detta villkor ska du ansöka om tillstånd för att köpa andrabostad i Danmark hos Civilstyrelsen.

Civilstyrelsen ger tillstånd att köpa sommarstuga, fritidshus eller annan andrabostad endast till ansökande som har en särskilt stark anknytning till Danmark.

När Civilstyrelsen bedömer din ansökan ingår en rad aspekter som rör din anknytning till Danmark. Man lägger bland annat vikt vid följande omständigheter:

 • tidigare bosatt i Danmark
 • särskilda familjeband till Danmark
 • särskild yrkesmässig anknytning till Danmark
 • särskilda kulturella band till Danmark
 • särskilda ekonomiska band till Danmark
 • särskild anknytning till fastigheten du vill köpa.

Om du vill ansöka om tillstånd att köpa sommarstuga, fritidshus eller annan andrabostad i Danmark ska du använda Civilstyrelsens ansökningsformulär.

Läs mer på Civilstyrelsens webbplats. Här hittar du också länk till ansökningsformulär.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.