Bolig i Danmark

Bolig i Danmark
Her kan du lese om de forskjellige boligformene i Danmark og om utlendingers rett til å eie bolig i landet.

Det finnes flere forskjellige boligformer i Danmark:

 • Selveierbolig
 • Andelsbolig
 • Leiebolig

Hvis du har vært bosatt i Danmark i totalt fem år, kan du kjøpe eiendom i Danmark uten å søke om tillatelse hos Civilstyrelsen. Det finnes imidlertid visse unntak fra dette. Dem kan du lese om i avsnittet "Har du rett til å kjøpe bolig i Danmark?"

Selveierbolig

En selveierbolig er en bolig du eier selv. Når du er boligeier, må du betale eiendomsskatt.

Hvis du må låne penger til kjøp av selveierbolig, kan du velge mellom fire lånetyper:

 • Obligasjonslån
 • Kontantlån
 • Avdragsfrie lån
 • Rentetilpasningslån

Den økonomiske situasjonen og den framtidige økonomien er avgjørende for hvilken type lån du bør velge.

Kan du betale boligen kontant, eller skal deler av boligen finansieres? Dette er noen av spørsmålene du må ta stilling til før du kjøper bolig.

Finn mer informasjon på borger.dk.

Andelsbolig

En andelsbolig er en eiendom som eies og drives av en forening på andelsbasis. Det vil si at eiendommen bebos av foreningens medlemmer.

Når du kjøper en andelsbolig, eier du ikke boligen. Men du er medlem av andelsboligforeningen og eier en andel av foreningens formue, med bruksrett til én av leilighetene.

Når du kjøper en andelsbolig, betaler du et engangsbeløp til andelsboligforeningen. Dessuten betaler du en månedlig boligavgift.

Engangsbeløpet er ofte forholdsvis høyt, men ikke så høyt som ved kjøp av selveierbolig.

Mange velger å finansiere engangsbeløpet med et andelsboliglån.

Finn mer informasjon på borger.dk.

Leie av bolig

Er du leieboer, er dine rettigheter og plikter beskrevet i leieloven. Det samme gjelder forholdet mellom leietaker og utleier.

Opplysninger og informasjon om leiebolig kan fås hos Lejernes Landsorganisation.

Det finnes to typer leieboliger: private leieboliger og allmenne leieboliger.

De allmenne leieboligene er vanskelige å få tak i for utlendinger, fordi de som regel leies ut etter en venteliste. Derfor velger utlendinger som regel de private leieboligene, som er raskere å ta over.

Når du skal leie bolig i Danmark, må du være spesielt oppmerksom på følgende:

 • Det er veldig viktig å sette opp en leiekontrakt som er i overensstemmelse med leieloven.
 • Leilighetens tilstand. Senest 14 dager etter overtakelsen må du gjøre eieren oppmerksom på feil ved leiligheten. Ellers kan du selv bli nødt til å betale for feilene. Det er også en god idé å tegne en innboforsikring.

Finn mer informasjon på borger.dk.

Kjøp av sommerhus

De fleste danske sommerhus kan benyttes som vinterbolig, men for å ha lov til å bo i et fritidshus hele året, må det ha helårsstatus.

For å kjøpe sommerhus i Danmark må du bo fast i Danmark eller tidligere ha bodd sammenlagt fem år i Danmark (se nedenfor: "Har du rett til å kjøpe bolig i Danmark?").

Reglene for kjøp av sommerhus tilsvarer ellers reglene for kjøp av vanlige helårshus.

Har du rett til å kjøpe bolig i Danmark?

Hvis du vil kjøpe fast eiendom i Danmark, stilles det visse krav til tilknytningen din til landet.

Helårsbolig

Hvis du bor fast i Danmark, eller du har bodd fast i Danmark i et samlet tidsrom på i alt fem år – uavhengig av om det har vært sammenhengende eller over flere perioder – kan du kjøpe helårsbolig i Danmark uten tillatelse fra Civilstyrelsen. Opphold på Færøyene eller Grønland teller med som opphold i Danmark.

Hvis du er statsborger i et EU- eller EØS-land, men ikke oppfyller ovenstående krav, kan du kjøpe helårsbolig i Danmark uten Civilstyrelsens tillatelse hvis du oppfyller minst én av betingelsene i § 1 i kjøpskunngjøringen (erhvervelsesbekendtgørelsen):

 • du er arbeidstaker, og er enten lønnsmottaker i Danmark eller har EU/EØS-oppholdsbevis,
 • du har etablert deg, eller ønsker å etablere deg i Danmark for å utøve selvstendig virksomhet, eller
 • du har opprettet, eller ønsker å opprette, agenturer eller filialer, enten i Danmark eller som vil levere eller motta tjenesteytelser i Danmark.

Hvis du er EU-statsborger, kan du videre kjøpe helårsbolig i Danmark uten Civilstyrelsens tillatelse, selv om du ikke har bopel eller hjemsted i Danmark og ikke tidligere har bodd her i en tidsperiode på totalt 5 år, hvis du oppfyller betingelsene i kjøpskunngjøringens § 2.

Det krever at du har oppholdstillatelse iht. EF-direktivene:

 • 90/364/EØF om oppholdsrett,
 • 90/365/EØF om oppholdsrett for lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende som har sluttet med næringsvirksomhet
 • eller 93/96/EØF om oppholdsrett for studenter (nå EU-oppholdsdirektivet).

Tinglysning av et dokument om kjøp av fast eiendom uten Civilstyrelsens tillatelse er betinget av at du avgir en erklæring hvor det framgår at du er omfattet av én av de ovenstående gruppene av kjøpere som ifølge kjøpskunngjøringen kan kjøpe fast eiendom uten Civilstyrelsens tillatelse. 

Det skal videre framgå av erklæringen at eiendommen enten skal fungere som din helårsbolig, eller at kjøpet av eiendommen er en forutsetning for å utøve selvstendig virksomhet eller levere tjenesteytelser. Du finner et eksempel på en erklæring som bilag til kjøpskunngjøringen.

Hvis du ikke oppfyller noen av disse betingelsene, kan du søke Civilstyrelsen om tillatelse til å kjøpe helårsbolig i Danmark.

Du kan lese mer på Civilstyrelsens hjemmeside. Her finner du også lenke til et søknadsskjema.

Sommerhus eller fritidshus

Hvis du ønsker å kjøpe sommerhus, fritidshus eller annen sekundærbolig i Danmark uten Civilstyrelsens tillatelse, må du bo fast i Danmark, eller i løpet av ditt liv ha bodd i landet i totalt fem år, enten sammenhengende eller over flere perioder.

Hvis du ikke oppfyller dette kravet, må du søke Civilstyrelsen om tillatelse til å kjøpe sekundærbolig i Danmark.

Civilstyrelsen gir kun tillatelse til å kjøpe sommerhus, fritidshus eller annen sekundær bolig hvis du som søker har en særskilt sterk tilknytning til Danmark.

Når styrelsen vurderer søknaden din, vil en rekke tilknytningsmomenter inngå i den samlede vurderingen av om det kan gis tillatelse. Det legges blant annet vekt på følgende forhold:

 • tidligere opphold i Danmark
 • særlig familiemessig tilknytning til Danmark
 • særlig næringsmessig tilknytning til Danmark
 • særlig kulturell tilknytning til Danmark
 • særlig økonomisk tilknytning til Danmark
 • spesiell tilknytning til eiendommen en ønsker å kjøpe

Hvis du vil søke Civilstyrelsen om tillatelse til å kjøpe sommerhus, fritidshus eller annen sekundær bolig i Danmark, må du bruke Civilstyrelsens søknadsskjema.

Du kan lese mer på Civilstyrelsens hjemmeside. Her finner du også lenke til et søknadsskjema.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.