Bolig i Danmark

Bolig i Danmark
Her kan du læse om de forskellige boligformer i Danmark og om udlændinges ret til at eje bolig i landet.

Der er flere forskellige boligformer i Danmark:

 • Ejerbolig
 • Andelsbolig
 • Lejebolig

Hvis du har haft bopæl i Danmark i et samlet tidsrum af i alt fem år, kan du købe ejendom i Danmark uden at søge om tilladelse hos Civilstyrelsen. Der findes dog visse undtagelser for dette. Dem kan du læse om i afsnittet "Har du ret til at købe bolig i Danmark?"

Ejerbolig

En ejerbolig er en bolig du selv ejer. Når du er boligejer skal du betale ejendomsskat.

Hvis du skal låne penge til køb af ejerbolig, kan du vælge mellem fire lånetyper:

 • Obligationslån
 • Kontantlån
 • Afdragsfrie lån
 • Rentetilpasningslån

Den økonomiske situation og den fremtidige økonomi er afgørende for hvilken type lån du skal vælge.

Kan du betale boligen kontant eller skal dele af boligen finansieres? Dette er nogle af de spørgsmål, du skal tage stilling til inden du køber bolig.

Find mere information på borger.dk.

Andelsbolig

En andelsbolig er en ejendom der ejes og drives af en forening på andelsbasis. Det vil sige at ejendommen bebos af foreningens medlemmer.

Når du køber en andelsbolig, ejer du ikke sin bolig. Men du er medlem af andelsboligforeningen og ejer en andel af foreningens formue med brugsret til en af lejlighederne.

Når du køber en andelsbolig, betaler du et engangsbeløb til andelsboligforeningen. Desuden betaler du en månedlig boligafgift.

Engangsbeløbet er ofte forholdsvist højt, men ikke så højt som ved køb af ejerbolig.

Mange vælger, at finansiere engangsbeløbet ved et andelsboliglån.

Find mere information på borger.dk.

Leje af bolig

Bor du til leje, er dine rettigheder og pligter beskrevet i lejeloven. Det samme gælder forholdet mellem lejer og udlejer.

Oplysninger og information om lejerbolig kan fås hos Lejernes Landsorganisation .

Der findes to typer af lejeboliger: private lejeboliger og almene lejeboliger.

De almene lejeboliger er svære at få fat i for udlændinge, fordi de som regel udlejes efter venteliste. Derfor vælger udlændinge som regel de private lejeboliger der er hurtigere at overtage.

Når du skal leje en bolig i Danmark, skal du især være opmærksom på følgende:

 • Der er meget vigtigt at lave en lejekontrakt, der er i overensstemmelse med lejeloven.
 • Lejlighedens tilstand. Senest 14 dage efter overtagelsen skal du gøre opmærksom på fejl ved lejligheden. Ellers kan du selv komme til at skulle betale for fejlene. Det er også en god idé at tegne en indboforsikring.

Find mere information på borger.dk.

Køb af sommerhus

De fleste danske sommerhuse kan sagtens bruges til bolig om vinteren, men for at man kan bo i et fritidshus hele året skal huset have helårsstatus.

For at købe sommerhus i Danmark skal du have fast bopæl i Danmark eller tidligere have boet sammenlagt 5 år i Danmark (se nedenfor: "Har du ret til at købe bolig i Danmark?").

Reglerne for køb af sommerhus svarer derudover til reglerne for køb af almindeligt helårshus.

Har du ret til at købe bolig i Danmark?

Hvis du vil købe fast ejendom i Danmark, stilles der visse krav til din tilknytning til landet.

Helårsbolig

Hvis du har bopæl i Danmark, eller du har haft bopæl i Danmark i et samlet tidsrum af i alt fem år – hvad enten det er sket i sammenhæng eller i flere perioder – kan du købe helårsbolig i Danmark uden Civilstyrelsens tilladelse. Ophold på Færøerne eller i Grønland tæller med som ophold i Danmark.

Hvis du er statsborger i et EU- eller EØS-land, men ikke opfylder ovenstående krav, kan du købe helårsbolig i Danmark uden Civilstyrelsens tilladelse hvis du opfylder mindst én af betingelserne i erhvervelsesbekendtgørelsens § 1:

 • du er arbejdstager, og du beskæftiger dig enten som lønmodtagere her i landet eller har EU-/EØS-opholdsbevis,
 • du har etableret dig eller vil etablere dig her i landet for at udøve selvstændig virksomhed, eller
 • du har oprettet eller vil oprette agenturer eller filialer enten her i landet, eller som vil levere eller modtage tjenesteydelser her i landet.

Hvis du er EU-statsborger kan du endvidere købe helårsbolig i Danmark uden Civilstyrelsens tilladelse, selv om du ikke har bopæl eller hjemsted her i landet og ikke tidligere har haft bopæl her i et tidsrum af i alt fem år, hvis du opfylder betingelserne i erhvervelsesbekendtgørelsens § 2.

Det kræver at du har opholdstilladelse i medfør af EF-direktiverne:

 • 90/364/EØF om opholdsret,
 • 90/365/EØF om opholdsret for lønmodtagere og selvstændige, der er ophørt med erhvervsaktivitet
 • eller 93/96/EØF om opholdsret for studerende (nu EU-opholdsdirektivet).

Tinglysning af et dokument om erhvervelse af fast ejendom uden Civilstyrelsens tilladelse er betinget af, at du afgiver en erklæring  hvoraf det fremgår at du er omfattet af én af de ovenstående grupper der ifølge erhvervelsesbekendtgørelsen kan erhverve fast ejendom uden Civilstyrelsens tilladelse. 

Det skal endvidere fremgå af erklæringen at ejendommen enten skal tjene som din helårsbolig, eller at erhvervelsen af ejendommen er en forudsætning for at udøve selvstændig virksomhed eller levere tjenesteydelser. Du finder et eksempel på en erklæring som bilag til erhvervelsesbekendtgørelsen.

Hvis du ikke opfylder nogen af disse betingelser, skal du ansøge Civilstyrelsen om tilladelse til at købe helårsbolig i Danmark.

Du kan læse mere på Civilstyrelsens hjemmeside. Her finder du også link til et ansøgningsskema.

Sommerhus eller fritidshus

Hvis du ønsker at købe sommerhus, fritidshus eller anden sekundærbolig i Danmark uden Civilstyrelsens tilladelse, skal du have bopæl i Danmark eller i løbet af dit liv have boet i landet i et samlet tidsrum af i alt fem år, hvad enten det er sket i sammenhæng eller i flere perioder.

Hvis du ikke opfylder denne betingelse, skal du ansøge Civilstyrelsen om tilladelse til at købe sekundærbolig i Danmark.

Civilstyrelsen giver kun tilladelse til at købe sommerhus, fritidshus eller anden sekundær bolig hvis du som ansøger har en ganske særlig stærk tilknytning til Danmark.

Når styrelsen vurderer din ansøgning, vil en række tilknytningsmomenter indgå i den samlede bedømmelse af om tilladelse kan gives. Der lægges blandt andet vægt på følgende forhold:

 • tidligere ophold i Danmark
 • særlig familiemæssig tilknytning til Danmark
 • særlig erhvervsmæssig tilknytning til Danmark
 • særlig kulturel tilknytning til Danmark
 • særlig økonomisk tilknytning til Danmark
 • speciel tilknytning til den ejendom, der ønskes erhvervet.

Hvis du vil ansøge Civilstyrelsen om tilladelse til at købe sommerhus, fritidshus eller anden sekundær bolig i Danmark, skal du bruge Civilstyrelsens ansøgningsskema.

Du kan læse mere på Civilstyrelsens hjemmeside. Her finder du også link til et ansøgningsskema.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.