Danska fackföreningar

Danske fagforeninger
Här kan du läsa om danska fackföreningar.

Fackföreningarna tar vara på medlemmarnas fackliga intressen på arbetsplatsen.

En av fackföreningarnas viktigaste uppgifter är att få alla arbetsplatser att omfattas av kollektivavtal och löpande förbättra dessa. Fackföreningarna ska bland annat hjälpa till att lösa lönerelaterade problem.

Om du har frågor om dina rättigheter och skyldigheter som löntagare kan du kontakta centralorganisationen eller det fackförbund som är kopplat till din bransch eller ditt yrkesområde.

Skatteavdrag för fackföreningsavgiften

Medlemmarna betalar en avgift till den fackliga organisationen.

Löntagare har rätt till skatteavdrag för avgiften. Detta är ofta ifyllt på förhand i skattedeklarationen.

Du hittar information om hur stor del av medlemsavgiften som är avdragsgill på Skats webbplats.

  Centralorganisationer

  De lokala fackföreningarna är anslutna till ett fackförbund, som i sin tur är anslutet till en facklig centralorganisation.

  Förbundet och centralorganisationen har bland annat hand om förhandlingar om generella löne- och arbetsförhållanden.

  Centralorganisationerna kan hänvisa dig till de fackförbund som är anslutna till de olika branscherna eller yrkesområdena.

  Det finns två centralorganisationer i Danmark: Fagforbundenes Hovedorganisation (FH) är Danmarks största fackförbund, som organiserar både offentligt och privat anställda yrkesutbildade arbetare, specialarbetare och lägre funktionärer. Akademikerne organiserar offentligt och privat anställda akademiker.

  Fråga Info Norden

  Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.