Efterlevandepension på Island

Greiðslur til eftirlifandi aðstandenda á Íslandi
Här kan du läsa om din rätt till efterlevandepension när en anhörig avlider.

Omställningspension

Omställningspension betalas ut under sex månader till varje person som blir änka/änkling före 67 års ålder. Förutsättningen är att man har varit gift eller sambo med den avlidna personen under minst ett år före bortgången. Omställningspension är inte inkomstrelaterad. 

 • Omställningspension betalas också till den som har fyllt 67 år om rätten till förmånen uppstod före 67 års ålder.
 • Den som har varit registrerad sambo med den avlidna personen under mindre än ett år kan ha rätt till omställningspension om samborna hade ett gemensamt barn.
 • Samma rätt finns om kvinnan är gravid när sambon avlider.
 • Rätt till omställningspension bortfaller för fiskare och sjömän som går i pension mellan 60 och 70 års ålder. 

Förlängd omställningspension

Efterlevande make/maka som har vårdnaden om ett barn under 18 år får omställningspension under ytterligare 12 månader utan särskild ansökan. 

Om den efterlevande makens/makans socioekonomiska situation är mycket svår kan en ansökan om ytterligare förlängning av omställningspensionen lämnas in. Ett beslut om förlängd omställningspension gäller i 12 månader åt gången.

Omställningspension kan betalas ut under högst 48 månader sammanlagt efter att den första sex månaders perioden utgår.

Rätt till sex månaders omställningspension bortfaller:

 • vid flyttning från Island
 • om den som mottar pensionen ingår äktenskap
 • om änkan/änklingen mottar den särskilda ålderspensionen för fiskare/sjömän (60–67 år) eller den åtta års pension som betalas ut till följd av en dödsolycka

Rätt till förlängd omställningspension bortfaller:

 • vid flyttning från Island
 • när änkan/änklingen fyller 67 år och då kan ansöka om ålderspension
 • om änkan/änklingen mottar den särskilda ålderspensionen för fiskare/sjömän (60–67 år) eller den åtta års pension som betalas ut till följd av en dödsolycka
 • när änkan/änklingen inte längre är vårdnadshavare för ett barn under 18 år
 • om änkan/änklingen ingår äktenskap eller registrerar sig som sambo Om samboförhållande ingås upphör omställningspension efter ett år.

Andra förmåner

 • En änka/änkling kan tillgodoräkna sig sin makes/makas skatteavdrag under åtta månader efter bortgången.
 • Ansökan om sänkning av inkomstskatt kan lämnas in. 
 • Den efterlevande maken/makan kan ansöka till Ríkisskattstjóri (skatteverket) om sänkning av sin inkomstskatt.
 • Den efterlevande maken/makan kan också ha rätt till förmåner från fackföreningar eller stöd från den kommunala socialtjänsten eller försäkringsbolag.

Barnpension

Barnpension betalas till förmån för barn yngre än 18 år om en förälder antingen har avlidit eller mottar ålderspension eller sjukersättning. 

Ensamstående föräldrar kan också ansöka om barnpension som ersättning för uteblivet underhållsbidrag där faderskap inte kan fastställas. 

Ett ytterligare förutsättning för utbetalning av barnpension är att det ena av barnets föräldrar, eller barnet självt, har varit bosatt på Island under åtminstone de tre år som föregår ansökan. 

Ansökan om barnpension ska skickas till Tryggingastofnun (den isländska socialförsäkringskassan).

Vart ska man vända sig om frågor uppstår? 

Utförligare information finns på Tryggingastofnuns hemsida. Du kan också få mer information genom att ta kontakt med en rådgivare på telefon +354 560 4400.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.