Islandske ytelser til etterlevende

Greiðslur til eftirlifandi aðstandenda á Íslandi
Her kan du finne informasjon om gjenlevende familiemedlemmers rettigheter ved dødsfall.

Dødsfallerstatning

Dødsfallerstatning blir utbetalt i seks måneder til dem som blir enke/enkemann før de fyller 67 år. Vilkåret er at vedkommende har vært gift eller registrert samboer med den nå avdøde i ett år eller mer idet døden inntraff, Dødsfallerstatning er ikke inntektsavhengig. 

 • Dødsfallerstatningen blir videreført etter at mottakeren har fylt 67 år, om retten til ytelsen oppstod innen hen fylte 67 år.
 • Folk som har vært registrerte samboere i mindre en ett år kan ha rett på dødsfallerstatning dersom de har barn sammen.
 • Den samme retten oppstår om kvinnen er gravid når samboeren hennes dør.
 • Sjømenn som begynner å motta pensjon mellom 60 og 70 år, har ikke rett på dødsfallerstatning. 

Forlengelse av dødsfallerstatning

Dersom den gjenlevende maken forsørger barn som er yngre enn 18 år, blir dødsfallerstatningen forlenget i tolv måneder utover de første seks månedene, uten at man må søke om det. 

Om den gjenlevende har det svært vanskelig økonomisk og sosialt, kan hen søke om forlengelse av dødsfallerstatningen. Forlengelse av dødsfallerstatning skjer for tolv måneder om gangen.

Det er tillatt å forlenge dødsfallerstatningen i maksimalt 48 måneder sammenlagt etter at den første seks måneders dødsfallerstatningen ble avsluttet.

Seks måneders dødsfallerstatning faller bort:

 • om du flytter utenlands
 • om du gifter deg
 • om enke/enkemann får utbetalt sjømannspensjon (60–67 år) eller åtte års ulykkesforsikring

Forlengelse av dødsfallerstatning faller bort:

 • om du flytter utenlands
 • Om enke/enkemann fyller 67 år, men da kan du søke om pensjon
 • Om enke/enkemann får utbetalt sjømannspensjon (60–67 år) eller åtte års ulykkesforsikring
 • Om enke/enkemann ikke lenger forsørger et barn under 18 år
 • Om enke/enkemann gifter seg eller blir registrert samboer. Ved samboerskap faller ytelsen bort ett år senere.

Andre rettigheter

 • En enke eller enkemann kan nytte seg av skattekortet til maken sin i åtte måneder etter at vedkommende dør
 • Du kan søke om redusert inntekts- og eiendomsskatt. 
 • Den gjenlevende maken kan søke Skatteetaten (Ríkisskattstjóri) om at grunnlaget for inntektsskatt blir redusert
 • Den gjenlevende maken kan også ha rett på ytelser fra fagforeninger, støtte fra sosialtjenesten i kommunen eller fra forsikringsselskap

Barnepensjon

Barnepensjon gis til barn yngre enn 18 år, som har en forelder som er død eller er alders- eller uførepensjonist eller på attføring. 

Dessuten kan enslige foreldre søke om barnepensjon i stedet for barnebidrag dersom man ikke kan fastslå farskapet til barnet. 

Et annet vilkår for utbetaling av barnepensjon er at en av barnets foreldre eller barnet selv minst har bodd på Island i de siste tre årene før søknaden sendes inn. 

Søknad om barnepensjon rettes til Rikstrygdeverket.

Hvem skal du kontakte om du har spørsmål? 

Flere opplysninger finner du på Rikstrygdeverkets hjemmeside. Dessuten kan man få opplysninger ved å ringe en sørvisrådgiver på telefon (+354) 560 4400.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.