Färöisk förtidspension

Færøsk førtidspension
Här kan du läsa om färöisk förtidspension.

Du som har permanent nedsatt arbetsförmåga kan ha rätt till förtidspension.

Kan du få förtidspension på Färöarna?

Du kan beviljas förtidspension om du är mellan 18 och 67 år och din arbetsförmåga är permanent nedsatt med minst hälften av den totala arbetsförmågan. En förutsättning för att beviljas förtidspension är att det inte har varit möjligt att förbättra din arbetsförmåga genom olika åtgärder (rehabilitering med mera) eller hitta ett, efter omständigheterna, lämpligt arbete.

Det finns tre olika nivåer av förtidspension. Vilken nivå man placeras på beror på hur nedsatt arbetsförmågan är, ålder, arbetsmöjligheter och andra relevanta omständigheter.

Vilka villkor gällande medborgarskap måste du uppfylla för att få färöisk förtidspension?
  • Du är dansk medborgare eller är gift med en dansk medborgare eller har senast varit gift med en dansk medborgare.
  • Du är fast bosatt på Färöarna eller har sjömanstjänst på ett färöiskt fartyg.
  • Du har varit fast bosatt i den danska riksgemenskapen i minst tre år.

Alla tre villkor måste vara uppfyllda.

Om du har varit bosatt på Färöarna i minst tio år kan du bortse från reglerna om medborgarskap. Då ska du ansöka om undantag.

Hur tjänar du in rätt till förtidspension?

Du har rätt till full förtidspension på Färöarna om du har varit bosatt i den danska riksgemenskapen i minst 4/5 av tiden från att du fyllt 15 år till dagen du beviljas förtidspension.

 

Har du varit bosatt på Färöarna under en kortare period minskas pensionen i motsvarande grad. Inom riksgemenskapen (Färöarna, Grönland och Danmark) räknas bosättningstiden ihop. Du tjänar alltså in rätt till förtidspension i riksgemenskapens länder oavsett vilket av länderna du bor i. 

Dessutom gäller andra regler om du har omfattats av den nordiska konventionen om social trygghet. Den nordiska konventionen om social trygghet likställer medborgare i de nordiska länderna så att medborgare som har bott eller arbetat i andra nordiska länder kan ha rätt till pension från dessa länder.

Hur ansöker du om förtidspension?

Det är den färöiska socialmyndigheten Almannaverkið som behandlar din ansökan om förtidspension. Om du vill ansöka om förtidspension från ett annat land är Almannaverkið förbindelseorganet mellan länderna under ansökningsprocessen.

Kan du ansöka om tillägg?

Du kan beviljas särskilda tillägg utöver förtidspensionen, exempelvis hjälp- och vårdtillägg, personliga behovsprövade tillägg samt läkemedelstillägg.

Vad bör du tänka på när du ansöker om förtidspension från flera länder?

Om du ansöker om förtidspension från två olika länder bör du tänka på att lagstiftningen om förtidspension skiljer sig mellan länderna och att arbetsförmågan kan bedömas olika.

Kan du ta med din färöiska förtidspension till ett annat nordiskt land?

Du kan ansöka om att få ta med din förtidspension om du flyttar till ett annat land efter att du har beviljats förtidspension. Ansökan bör skickas till Almannaverkið som vidarebefordrar den till den högsta myndigheten Almannamálaráðið.

Enligt den nordiska konventionen om social trygghet kan pension betalas ut till nordiska medborgare som är fast bosatta i ett EU- eller Efta-land. De allmänna reglerna om medborgarskap och bosättning gäller därför inte i dessa fall.

I den danska riksgemenskapen är ländernas förtidspensioner så olika att du måste ansöka på nytt i det aktuella landet om du flyttar mellan länderna. När du flyttar inom riksgemenskapen omfattas du av lagstiftningen i det land du flyttar till.

Får du arbeta samtidigt som du får förtidspension?

Du får arbeta samtidigt som du får förtidspension. Förtidspensionen minskas om inkomsten överstiger fribeloppet. Men tänk på att din nedsatta arbetsförmåga kan omprövas.

Hur betalas förtidspension ut vid dödsfall?

Rätten till förtidspension förfaller i slutet av månaden efter att förtidspensionären dött. Om du bor med en maka/make eller partner som också får folkpension eller förtidspension fortsätter utbetalningen av din förtidspension i tre månader efter dödsfallet.

Du kan få mer information om reglerna för förtidspension från den färöiska socialmyndigheten Almannaverkið.

 

Du kan få reda på mer om de särskilda regler i den nordiska konventionen om social trygghet genom att kontakta socialministeriet på Färöarna, Almannamálaráðið.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.