Færøsk førtidspension

Færøsk førtidspension
Her kan du læse om færøsk førtidspension

Borgere med varig nedsat arbejdsevne kan have ret til førtidspension.

  Kan du få førtidspension på Færøerne?

  Du kan tilkendes førtidspension hvis du er mellem 18 og 67 år og din arbejdsevne er varigt nedsat med mindst halvdelen af den samlede erhvervsevne. Det er en forudsætning for at få tilkendt førtidspension, at det ikke har været muligt at forbedre din arbejdsevne gennem arbejdsevnefremmende foranstaltninger (revalidering m.v.) eller at finde et, efter omstændighederne, passende arbejde.

  Der findes tre forskellige ydelsesniveauer af førtidspension. Indplaceringen i forhold til disse niveauer er afhængig af arbejdsevnetabet, alder, arbejdsmuligheder og andre relevanteomstændigheder.

  For mere information kontakt Almannaverkið.

   Hvilke betingelser vedrørende statsborgerskab skal du opfylde for at modtage færøsk førtidspension?
   • Du er dansk statsborger eller du er i ægteskab med en dansk statsborger eller har senest været i ægteskab med en dansk statsborger.
   • Du har fast bopæl på Færøerne eller har sømandstjeneste på et færøsk skib, og
   • Har haft fast bopæl indenfor rigsfællesskabet i mindst 3 år.

   Alle tre betingelser skal være opfyldt.

   Der kan ses bort fra reglerne om statsborgerskab for personer som har haft fast bopæl på Færøerne i mindst 10 år. I sådanne tilfælde skal der ansøges om undtagelse. 

   Hvordan optjener du ret til førtidspension?

   Du har ret til fuld førtidspension på Færøerne hvis du har haft bopæl indenfor rigsfællesskabet i mindst 4/5 af tiden fra du er fyldt 15 år og til datoen hvor du får tildelt førtidspension. 

   Har du haft bopæl på Færøerne i en kortere periode end dette, reduceres pensionsudbetalingen tilsvarende. Indenfor rigsfællesskabet (Færøerne, Grønland og Danmark) bliver bopælstiden talt sammen, dvs. at du har optjener ret til førtidspension i landene i rigsfællesskabet uanset i hvilket af landene du bor. 

   Også er der andre regler gældende hvis du har været omfattet af nordisk konvention om social sikring. Nordisk konvention om social sikring sidestiller borgere i de nordiske lande således, at borgere som har boet og/eller arbejdet I andre nordiske lande kan have ret til pension fra disse pågældende lande. 

    Hvordan søger du om førtidspension?

    Det er den færøske sociale myndighed Almannaverkið der behandler din sag om førtidspension. Hvis der skal søges om førtidspension fra et andet land, er Almannaverkið forbindelsesorgan mellem landene under ansøgningsprocessen.

     Kan du søge om tillæg?

     Der kan ydes særlige tillæg udover førtidspensionen herunder bistands- og plejetillæg, personlige behovsprøvede tillæg samt medicintillæg.

      Hvad skal du være opmærksom på hvis du søger førtidspension fra flere lande?

      Hvis du søger om førtidspension fra to forskellige lande skal du være opmærksom på at lovgivningen vedrørende førtidspension er forskellig ilandene, og arbejdsevnen kan blive vurderet forskelligt.

      Kan du tage færøsk førtidspension med til et andet nordisk land?

      Du kan søge om at medbringe din førtidspension i tilfælde af, at du flytter til et andet land efter du er blevet tildelt førtidspension. Henvendelsen rettes til Almannaverkið som sender anmodningen videre til den øverste myndighed Almannamálaráðið. 

      Nordisk konvention om social sikring foreskriver at pension kan udbetales til nordiske statsborgere som har fast bopæl i et EBS-land (EU- og EFTA-land). De almindelige regler vedrørende statsborgerskab og bopæl er altså ikke gældende i disse tilfælde.

      I rigsfællesskabet er landenes førtidspensioner så forskellige at du må ansøge på ny i det pågældende land i tilfælde af flytning mellem landene. Ved flytning indenfor rigsfællesskabet bliver du omfattet af den pågældende lovgivning i landet du flytter til.

       

       Må du arbejde mens du modtager førtidspension?

       Du må arbejde samtidig med at du modtager førtidspension. Pensionsudbetalingen bliver reduceret hvis indtægten overstiger et modregningsfrit beløb. Dog skal du være opmærksom på, at vurderingen af hvorvidt du er uarbejdsdygtig kan blive taget op til revurdering.

        Hvordan udbetales førtidspension ved dødsfald?

        Retten til førtidspension bortfalder i slutningen af måneden efter at førtidspensionisten dør. Hvis du bor sammen med en ægtefælle eller samlever som også modtager folkepension eller førtidspension fortsætter udbetalingen af din førtidspension i 3 måneder efter dødsfaldet.

        Du kan få mere information om reglerne for førtidspension hos den færøske sociale myndighed Almannaverkið.

        Du kan få mere at vide om de særlige regler vedrørende Nordisk konvention om social sikring ved at kontakte ministeriet for sociale anliggender på Færøerne Almannamálaráðið.

        Spørg Info Norden

        Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

        OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

        Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.