Færøysk uføretrygd

Færøsk førtidspension
Her kan du lese om færøysk uføretrygd.

Innbyggere med varig nedsatt arbeidsevne kan ha rett til uføretrygd.

Kan du få uføretrygd på Færøyene?

Du kan tilkjennes uføretrygd hvis du er mellom 18 og 67 år og din arbeidsevne er varig nedsatt med minst halvparten av den samlede arbeidsevnen. Det er en forutsetning for å få tilkjent uføretrygd at det ikke har vært mulig å forbedre din arbeidsevne gjennom arbeidsevnefremmende tiltak (rehabilitering m.v.) eller å finne en etter omstendighetene passende jobb.

Det finnes tre ulike ytelsesnivåer av uføretrygd. Innplasseringen i forhold til disse nivåene er avhengig av arbeidsevnetap, alder, arbeidsmuligheter og andre relevante omstendigheter.

Hvilke betingelser vedrørende statsborgerskap må du oppfylle for å motta færøysk uføretrygd?

Hvilke betingelser vedrørende statsborgerskap må du oppfylle for å motta færøysk uføretrygd?

  • Du er dansk statsborger eller du er gift med en dansk statsborger eller har senest vært i ekteskap med en dansk statsborger.
  • Du har fast bolig på Færøyene eller har sjømannstjeneste på en færøysk båt.
  • Du har hatt fast bopel innenfor riksfellesskapet i minst 3 år.

Alle tre betingelser må være oppfylt.

Det kan ses bort fra reglene om statsborgerskap for personer som har hatt fast bolig på Færøyene i minst 10 år. I slike tilfeller må det søkes om unntak. 
 

Hvordan opptjener du rett til uføretrygd?

Du har rett til full uføretrygd på Færøyene hvis du har hatt bolig innenfor riksfellesskapet i minst 4/5 av tiden fra du fylte 15 år og til datoen da du får tildelt uføretrygd. 

Har du hatt bolig på Færøyene i en kortere periode enn dette, reduseres trygdeutbetalingen tilsvarende. Innenfor riksfellesskapet (Færøyene, Grønland og Danmark) blir botiden lagt sammen, dvs. at du har opptjent rett til uføretrygd i landene i riksfellesskapet uansett i hvilket av landene du bor. 

Dessuten gjelder andre regler hvis du har vært omfattet av nordisk konvensjon om trygd. Nordisk konvensjon om trygd sidestiller borgere i de nordiske landene slik at borgere som har bodd og/eller jobbet i andre nordiske land, kan ha rett til trygd fra disse landene. 

Hvordan søker du om uføretrygd?

Det er den færøyske sosiale myndigheten Almannaverkið som behandler din sak om uføretrygd. Hvis det skal søkes om uføretrygd fra et annet land, er Almannaverkið forbindelsesorgan mellom landene under søknadsprosessen.

 

Kan du søke om tillegg?

Det kan ytes særskilte tillegg ut over uføretrygden, herunder bistands- og pleietillegg, personlige behovsprøvde tillegg samt legemiddeltillegg

Hva må du være oppmerksom på hvis du søker om uføretrygd fra flere land?

Hvis du søker om uføretrygd fra to forskjellige land, må du være oppmerksom på at lovgivningen vedrørende uføretrygd er forskjellig i landene, og arbeidsevnen kan bli vurdert ulikt.

Kan du ta med deg færøysk uføretrygd til et annet nordisk land?

Du kan søke om å ta med deg din uføretrygd hvis du flytter til et annet land etter at du har blitt tildelt uføretrygd. Henvendelsen rettes til Almannaverkið, som sender anmodningen videre til den øverste myndigheten, Almannamálaráðið. 

Nordisk konvensjon om trygd fastslår at trygd kan utbetales til nordiske statsborgere som har fast bolig i et EØS-land (EU- og EFTA-land). De alminnelige reglene vedrørende statsborgerskap og bolig gjelder altså ikke i disse tilfellene.

I riksfellesskapet er landenes uføretrygder så ulike at du må søke på nytt i det aktuelle landet i tilfelle flytting mellom landene. Ved flytting innenfor riksfellesskapet blir du omfattet av gjeldende lovgivning i landet du flytter til.

Kan du arbeide mens du mottar uføretrygd?

Du kan arbeide samtidig med at du mottar uføretrygd. Pensjonsutbetalingen blir redusert hvis inntekten overstiger et visst beløp. Imidlertid må du være oppmerksom på at vurderingen av om du er arbeidsudyktig, kan bli tatt opp til revurdering.

Hvordan utbetales uføretrygd ved dødsfall?

Retten til uføretrygd bortfaller i slutten av måneden etter at den uføretrygdede dør. Hvis du bor sammen med en ektefelle eller samboer som også mottar alderstrygd eller uføretrygd, fortsetter utbetalingen av din uføretrygd i 3 måneder etter dødsfallet.

Du kan få mer informasjon om reglene for uføretrygd hos den færøyske sosiale myndigheten Almannaverkið.

 

Du kan få vite mer om de særskilte reglene vedrørende Nordisk konvensjon om trygd ved å kontakte ministeriet for sosiale anliggender på Færøyene, Almannamálaráðið.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.