Underhållsbidrag på Island

Meðlag á Íslandi
Här kan du läsa om underhållsbidrag på Island och om de regler som gäller när den underhållsskyldiga föräldern bor i ett annat land

Underhållsbidrag 

När ett barn inte är folkbokfört på samma address som den ena eller båda föräldrarna ska denna eller dessa betala underhållsbidrag. Underhållsbidrag är tänkt att underlätta barnets försörjning, tillhör således barnet och ska användas till dess nytta. Bidraget betalas till och förfogas över av den förälder som har samma folkbokföringsadress som barnet. Föräldrar har skyldighet att försörja sitt barn, samt betala underhållsbidrag i förekommande fall, till dess att barnet fyller arton år.

Föräldrar som inte bor tillsammans ska ingå avtal om hur mycket som ska betalas i underhållsbidrag. En sådan överenskommelse är endast giltig om den har godkänts av det behöriga fogdeämbetet, sýslumaður. Om föräldrarna inte kan komma överens om underhållsbidrag fastställs bidragsbeloppet hos sýslumaður eller genom ett domstolsbeslut.

Tryggingastofnun (den isländska socialförsäkringskassan) betalar ut underhållsstöd på begäran av en förälder som är bosatt på Island, när ett beslut enligt ovan föreligger.

Underhållsstödet är en summa som fastställs årligen av Alltinget. Information om beloppet som betalas ut i underhållsstöd finns här. En förälder kan begära att underhållsbidraget höjs om den underhållsskyldiga föräldern har en ekonomisk situation som tillåter detta. Högre underhållsbidrag kan också begäras vid bestämda tidpunkter i barnets liv när kostnader ökar i samband med t.ex. konfirmationsfirande eller när barnet börjar skolan.

Om den ena föräldern bor på Island och den underhållsskyldiga föräldern i ett annat nordiskt land

Den underhållsskyldiga förälderns bosättningsland påverkar inte skyldigheten att betala underhållsbidraget till Innheimtustofnun sveitarfélaga (kommunernas inkassocentral). Enligt den nordiska konventionen angående indrivning av underhållsbidrag kan Innheimtustofnun begära indrivning av obetalda underhållsbidrag i de övriga nordiska länderna. Det innebär bl.a. att information om den obetalda skulden lagras i kreditregister i hemlandet och att vanligt inkassoförfarande inleds.

Om den ena föräldern bor i ett annat nordiskt land och den underhållsskyldiga föräldern bor på Island

Om den av föräldrarna som mottar underhållsbidrag flyttar från Island upphör utbetalningar genom den isländska socialförsäkringskassan. Det blir då nödvändigt att ta del av de regler som gäller om underhållsbidrag i det nya bosättningslandet. Den andra förälderns underhållsskyldighet påverkas inte i sådana fall. 

Föräldern som mottar underhållsbidrag måste ansöka om bidrag vid ankomsten till det andra nordiska landet, som sedan kräver in underhållsbidraget från den underhållsskyldiga förälderns bosättningsland.

 

Om den underhållsskyldiga föräldern har problem med att betala underhållsbidraget

En förälder som betalar underhållsbidrag men befinner sig i en situation där hen kan få problem med betalningarna måste vända sig till Innheimtustofnun och avtala om betalning av skulden för att undvika rättsliga inkassoåtgärder som kan medföra kostnader och besvär för den underhållsskyldiga föräldern.

Hur länge är en förälder underhållsskyldig?

En förälders underhållsskyldighet upphör i vanliga fall när barnet fyller arton år. Enligt barnbalkens paragraf 62 kan det dock bestämmas att föräldern ska betala ett bidrag till den unga personens utbildning eller yrkesträning fram till dess att hen fyller 20 år. Den unga personen ska själv begära ett sådant bidrag och har rätt att förfoga över pengarna.

Ansökan om underhållsbidrag och utbildningsbidrag lämnas in elektroniskt hos Tryggingastofnun.

Vart ska man vända sig om frågor uppstår?

Närmare information (på isländska och engelska) finns på Tryggingastofnuns och Sýslumaðurs respektive webbsidor. 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.