Barnebidrag på Island

Meðlag á Íslandi
Her kan du finne informasjon om barnebidrag og regler som gjelder for bidragsytere som bor utenfor Island.

Barnebidrag 

Forelderen eller foreldrene som ikke bor på samme folkeregistrerte adresse som barnet, må betale barnebidrag. Barnebidraget er ment å forsørge barnet. Det tilhører barnet og skal brukes til dets beste. Forelderen med samme folkeregistrerte adresse som barnet er bidragsmottaker og disponerer beløpet. Foreldre skal forsørge barnet sitt og betale barnebidrag fram til barnet er 18 år.

Dersom foreldre flytter fra hverandre, må de komme til enighet om barnebidrag. Avtaler om barnebidrag er først gyldige når de er bekrefta av sysselmannen. Ved uenighet om barnebidragene, må man vende seg til sysselmannen, og barnebidraget blir da enten fastsatt av sysselmannen eller ved dom.

Rikstrygdeverket utbetaler et enkelt barnebidrag på oppfordring fra en forelder som bor på Island og etter at saken om barnebidrag er avgjort.

Alltinget fastsetter hvert år minimumbeløpet for barnebidrag med lovgivning. Du kan se hva minimumsbeløpet for barnebidrag er her. En forelder kan kreve høyere barnebidrag om den andre parten har økonomisk evne til å betale mer. Dessuten kan en forelder kreve høyere bidrag i visse perioder i barnets liv når utgiftene øker, f.eks. i forbindelse med konfirmasjon og skolestart.

Når en forelder er bosatt på Island og forelderen som skal betale barnebidrag, er bosatt i et annet nordisk land

Hvor den bidragspliktige bor, har ikke noe å si for plikten til å betale barnebidrag til Kommunenes innkrevingssentral (Innheimtustofnun sveitarfélaga). I tråd med den nordiske gjensidighetsavtalen om innkreving av barnebidrag kan innkrevingssentralen be om at ubetalte barnebidrag blir drevet inn i andre nordiske land. Det innebærer blant annet at personen får en betalingsanmerkning i hjemlandet, og vanlige innkrevingsmetoder trer i kraft.

Når en forelder er bosatt i et annet nordisk land, og forelderen som skal betale barnebidrag, er bosatt på Island

Dersom en bidragsmottaker flytter fra Island, opphører ytelsene fra Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun), og vedkommende må selv undersøke rettighetene sine i oppholdslandet. Barnebidragsplikten til den bidragspliktige endres ikke i slike tilfeller. 

Bidragsmottakeren søker om barnebidrag ved ankomst til et annet nordisk land, og den ansvarlige etaten i det landet sender krav til landet hvor den bidragspliktige bor.

 

Bidragspliktige som har vansker med å betale barnebidraget

Om den bidragspliktige ikke ser seg i stand til å betale barnebidragene, må vedkommende henvende seg til Kommunenes innkrevingssentral for å inngå avtale om de manglende innbetalingene. Slik kan man hindre at det blir satt i gang en rettslig innkreving, noe som medfører kostnader og ulemper for bidragsyterne.

Hvor lenge skal man betale bidrag?

Grunnregelen er at forsørgelsesplikten til foreldre tar slutt når barnet fyller 18 år. Ifølge § 62 i barneloven er det lov å fastsette tilskudd til utdanning eller yrkespraksis til ungdommene fyller 20 år. Det er ungdommen selv som må søke om et slikt tilskudd, og har rett til å disponere beløpet.

Søknader om barnebidrag og utdanningstilskudd sendes elektronisk på nettsidene til Rikstrygdeverket.

Hvem skal du kontakte om du har spørsmål?

Nærmere informasjon finner du på nettsidene til Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun) og nettsidene til sysselmannen. 

Kontakt ansvarlige myndigheter
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.