Norden förbättrar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning

09.03.16 | Nyhet
Mennesker ved bro
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Även om de nordiska länderna på många plan är förgångare inom funktionshinderspolitik, så krävs det ännu mycket arbete. Finland och Åland är i gång med att ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Danmark, Norge, Sverige, Färöarna och Grönland har ratificerat konventionen medan Island avser göra detta inom kort.

Utmaningen för samtliga nordiska länder är att förbättra levnadsvillkoren och rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, genom att införa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i den nationella lagstiftningen. Länderna är i olika skeden av processen, vilket innebär att man kan lära av varandra.

Ett forum för erfarenhetsutbyte mellan nordiska experter

Bland annat dessa olika tillvägagångssätt behandlas under den nordiska konferensen “Disability Policies and the impact of UNCRPD in the Nordic region”, som ordnas i Helsingfors 9-10 mars. Konferensen är en del av Finlands ordförandeskapsprogram i Nordiska ministerrådet, och fungerar som ett forum för erfarenhetsutbyte mellan nordiska experter.

En viktig princip för funktionshinderspolitiken i Norden är att personer som själva har en funktionsnedsättning involveras i processer och beslut som berör dem. De aktuella frågorna inom funktionshinderspolitik i Norden just nu handlar om mer tillgänglighet och lika rättigheter, försörjning, boende och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, samt mer inflytande i samhällsplaneringen.

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Det nordiska samarbetet kring funktionshinder intensifierades år 2013 när Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder grundades. Rådet jobbar för en effektiv inkludering av personer med funktionsnedsättning genom nordiskt samarbete, och är ett rådgivande organ till Nordiska ministerrådet. Rådet är också med om att arrangera den nordiska konferensen i Helsingfors.