Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Mandat for Nordisk sundhedsberedskabsgruppe (Svalbardgruppen)

Indledning

Nordisk Sundhedsberedskab

Svalbardgruppens (Gruppen) arbejde er baseret på Nordisk Sundhedsberedskabsaftale, der blev etableret og underskrevet i 2002.

Medlemmerne af Svalbardgruppen er repræsentanter for regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de selvstyrende områder, Færøerne, Grønland og Åland.

Formålet med Nordisk Sundhedsberedskabsaftale er, som beskrevet i artikel 2, at skabe et grundlag for et samarbejde mellem de nordiske lande om at forberede og udvikle sundhedsberedskabet i forhold til at håndtere kriser og katastrofer, herunder naturkatastrofer og hændelser (ulykker og terrorhandlinger) med bl.a. radioaktiv stråling, biologiske og kemiske agens.

Som beskrevet i artikel 3 gælder Aftalen samarbejde mellem de kompetente myndigheder på sundheds- (og social-) området.

Som beskrevet i artikel 4 i Aftalen forpligter de nordiske lande sig til:

  1. efter anmodning at yde hinanden assistance, i det omfang de har mulighed for det efter bestemmelserne i denne aftale,
  2. at informere hinanden så hurtigt som muligt om tiltag, de planlægger at iværksætte, eller iværksætter, som får eller antages at få betydning for de øvrige nordiske lande,
  3. at fremme samarbejde ifølge denne aftale i nationale love, forskrifter og andre retsregler og fjerne hindringer for dette samarbejde, så vidt det er muligt,
  4. at fremme erfaringsudveksling og samarbejde om kompetenceudvikling,
  5. at arbejde for udvikling af samarbejdet på dette område,
  6. at holde hinanden orienteret om relevante ændringer i landenes beredskabsordninger, herunder lovændringer.
     

Generelle principper for Nordisk sundhedsberedskabsgruppe (Svalbardgruppen) arbejde

Formål og opgaver

Svalbardgruppen har sit mandat fra Ministerrådet for social- og helsepolitik (MR-S) og tager afsæt i den Nordiske Sundhedsberedskabsaftale.

Svalbardgruppens arbejde er baseret på koncepter og definitioner inden for felterne beredskabsplanlægning, krisestyring- og risikostyring, risikoreduktion, risikovurdering, risikoanalyse, risikoevaluering, forebyggelse, beredskabsindsats, genopbygning og evaluering.

Gruppen arbejder efter en helhedsorienteret beredskabsplanlægning og -indsats (all hazards approach).

Gruppen er et samarbejdende organ for den Nordiske Sundhedsberedskabsaftales myndigheder. Formålet med Gruppen er at forbedre samarbejde og at dele oplysninger, kvalifikationer og viden på tværs af de nordiske lande på sundheds- og socialområdet vedrørende beredskab, krise- og katastrofestyring med det formål at være bedre til at håndtere kriser og katastrofer.

Samarbejdet mellem myndighederne kan omfatte alle faser og aspekter af en krise- eller katastrofehændelse.

Både beredskabsplanlægning og bistand ved indsatser, når en af staterne lejlighedsvis rammes af en krise eller katastrofe, er eksempelvis inkluderet i Gruppens mulige aktiviteter. Gruppen kan også som eksempel udveksle erfaringer og viden om radioaktiv stråling, lagring af sjældne vacciner, immoglobuliner og modgifte.

Ledelse og organisering

Formandskabet i Svalbardgruppen varetages af samme land, som er formand for Nordisk Ministerråd. Formandskabet vil lede Gruppens arbejde og arrangere den årlige nordiske sundhedsberedskabskonference. Perioden for formandskabet varer normalt et år.

Gruppen udarbejder en strategisk ramme for de kommende år. Den strategiske ramme skal godkendes af Embedsmandskomitéen for social og helsepolitik (EK-S). Det samme gælder for enhver større ændring i den godkendte strategiske ramme, som foreslås af Svalbardgruppen. 

Gruppen vil hvert år kollektivt beslutte en handlingsplan for det følgende år, baseret på den strategiske ramme.

Formandskabet har ansvaret for at lede Gruppens arbejde og for at skaffe de relevante dokumenter i denne henseende.

Sammensætning

Gruppen har 1-2 medlemmer fra hvert land og selvstyrende områder, der er udpeget af de respektive lande.

Andre eksperter og/eller andre samarbejdspartnere kan, hvis fornødent, deltage i Gruppens arbejde.

En repræsentant fra det Nordiske Ministerråds sekretariat kan deltage som observatør ved Gruppens møde såvel som en repræsentant fra berørte ministerier, hvis disse ikke er repræsenteret i Gruppen.

Procedurer

Gruppen mødes efter behov, dog mindst to gange under de respektive formandskaber.

Kontaktinformation for hvert land kan findes på www.nordhels.org. Hvert land er ansvarlig for at holde dets informationer opdaterede.

Svalbardgruppens arbejde er baseret på en strategisk ramme og på en handlingsplan for året (se ovenfor).

Rapportering

I henhold til Artikel 5 i den Nordiske Sundhedsberedskabsaftale vil Svalbardgruppen udarbejde en rapport vedrørende det foregående års aktiviteter. Rapporten vil blive sendt til Nordisk Ministerråd. Andre aktiviteter uden for artikel 5 vil også være noterede.

Det land, som har formandskabet i Nordisk Ministerråd, vil derefter påtage sig ansvaret for fortsat vurdering af rapporten og for at præsentere denne ved møde i Embedsmandskomiteen for social- og helsepolitik (EK-S).

Omkostninger

Hvert land er ansvarlig for dets egne omkostninger, der opstår i forbindelse med deltagelse i Svalbardgruppens aktiviteter.

Gyldighed

Mandatet er gældende indtil videre.