Jämförelse av olika informationsmetoder om etiska förhållanden i livsmedelsproduktionen

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Under senare år har ett ökat intresse fokuserats kring olika etiska aspekter av livsmedelskedjan. Det finns också ett politiskt önskemål om en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar konsumtion. Denna rapport jämför olika metoder att informera om etiska förhållanden i livsmedelsproduktionen. Rapporten är en del av Nordiska ministerrådets arbete med märkning och information till konsumenten. Den terminologi och de definitioner som används bygger på tidigare arbeten inom Nordiska ministerrådet. Rapporten består av två delar dels en litteraturstudie kombinerad med intervjuer dels exempel som belyser fördelar och nackdelar med olika informationsmetoder. Rapporten skall ses som ett hjälpmedel att hitta en lämplig metod när man vill informera om etiska förhållanden i livsmedelskedjan.
Publikationsnummer
2007:527