132. (Inlägg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
132
External speaker
Tomasz Grodzki
Speaker role
Polens senat
Date

Dear mr. Chairman, ladies and gentlemen.

I would like to thank you for the invitation to the Nordic Council session and the honour to share with you my views on the prospects for the cooperation between Poland and the Nordic countries. I came to Copenhagen yesterday, not from Warzaw but from Szczecin where the headquarter of the NATO Multinational Corps Northeast is located in my hometown, which organizes annual Scandinavian days and even intended to create a platform for active cooperation between our countries based on partnerships between local governments, companies and businesses, cultural institutions, schools, and universities. I suggest that we should use our parliamentary mandates to promote this type of cooporation and revive it as soon as the Covid pandemic is over.

In the Senate of The Republic of Poland the main constitutional opposition stands firmly on the importance and protection of the rule of law, human rights, and the independence of the judiciary. The Senate's democratic majority believes that measure adopted in these areas define Poland's place among the members of the international community. The priviledged security cooperation with all Nordic countries is of stratetic importance to us. We have shown our commitment to maintaining peace and stability in the region by taking part in the NATO Iceland Air Policing mission. 

For Poland it's important to saveguard our energy security, and we strive towards its consolidation by completing the Baltic Pipe. We are very grateful, despite many doubts, that the Nordic countries made this project possible.

The security situation in the Baltic Sea has been the worst in decades. Therefore, we call for transatlantic solidarity and urge everybody to speak with one voice with our American partners in countering Russian threats.

In 2022 Poland will take over the presidency of the OSCE. We highly appreciate the efforts of the ongoing Swedish presidency and particularly mrs. Margareta Cederfelt. Poland wants to make use of this OSCE presidency to try to ease regional tensions. As the Marshall of the Senate of the Republic of Poland I declare that I am ready to cooperate with you also in this field. 

 

Skandinavisk översättning

 

Bästa ordförande, mina damer och herrar.

Jag vill tacka er för inbjudan till Nordiska rådets session och för äran att få delge er min syn på utsikterna för samarbetet mellan Polen och de nordiska länderna. Jag kom till Köpenhamn igår, inte från Warszawa utan från min hemstad Szczecin, där högkvarteret för Natos multinationella kårstab ligger – min hemstad, som årligen anordnar skandinaviska dagar och till och med planerat att skapa en plattform för aktivt samarbete mellan våra länder baserat på partnerskap mellan lokala myndigheter, företag, kulturinstitutioner, skolor och universitet. Jag föreslår att vi använder vårt parlamentariska mandat för att främja denna typ av samarbete och återuppliva det så snart coronapandemin är över.

Största delen av oppositionen i republiken Polens senat håller fast vid att rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och ett oberoende rättsväsende är mycket viktiga och bör skyddas. En majoritet i senaten anser att åtgärder som vidtas på dessa områden definierar Polens ställning bland medlemmarna av det internationella samfundet. Det privilegierade säkerhetssamarbetet med alla nordiska länder är strategiskt viktigt för oss. Vi har visat vårt engagemang för att upprätthålla fred och stabilitet i regionen genom att delta i Natos patrullering i Islands luftrum. 

Det är viktigt för Polen att värna om vår energitrygghet, och vi strävar efter att befästa den genom att fullborda Baltic Pipe. Trots mångas tvivel är vi är mycket tacksamma över att de nordiska länderna har gjort projektet möjligt.

Säkerhetssituationen i Östersjöområdet har varit den värsta på årtionden. Därför efterlyser vi transatlantisk solidaritet och uppmanar alla att uppträda i enad front med våra amerikanska bundsförvanter för att bemöta ryska hot.

Under 2022 kommer Polen att ta över ordförandeskapet för OSSE. Vi sätter stort värde på de insatser som gjorts under Sveriges ordförandeskap och särskilt av fru Margareta Cederfelt. Polen vill utnyttja detta ordförandeskap i OSSE för att försöka minska de regionala spänningarna. Som talman för republiken Polens senat vill jag framhålla att jag är redo att samarbeta med er också på detta område. 

Sist men inte minst vill jag påminna er om att Polen är er vän, partner och granne sedan länge och större än det parti som nu styr landet. Tack för er uppmärksamhet. 

Last, but not least, please remember that Poland is your long-term friend, partner, and neighbour and is bigger than the current ruling party. Thank you for your attention.