140. (Inlägg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
140
External speaker
Johannes Schraps
Speaker role
Tyska Bundestag
Date

Mr. President, distinguished colleagues: First of all I have to apologize for pushing the wrong button a little earlier. That happens if you push on a screen without knowing the language. Perhaps it’s a good reason to finally learn Danish as well.

I was delighted to accept the invitation to today’s Nordic Council session as head of the Bundestag’s delegation to the Baltic Sea Parliamentary Conference, and as Vice-President of the BSPC.

After many months of avoiding physical meetings we are able to meet again in person, here in Copenhagen. Personal meetings, conversations and contacts were always – and still are, even in increasingly digital times – important in order to build and keep trust between each other. Therefore I would like to thank the Nordic Council for showing that in-person conferences are still possible even in times of pandemics.

I’m glad to pass on warm greetings on behalf of Bärbel Bas, our newly elected president of the German Bundestag. As the German federal parliament, we are of course aware of our responsibility to support and develop international and – above all – inter-parliamentary cooperation, because it is of great significance, especially if we see the challenges that we all face.

Peaceful and trusting relations between neighbours in the Baltic Sea region as well as at the whole continent can only be achieved by acting together. As a member of the BSPC, the Nordic Council is a key point of contact and a provider of impetus. This year, the BSPC celebrated its 30th anniversary. During these 30 years, the conference has had a broad agenda: sustainable tourism, migration, integration and many other topics. The current working group is focusing on climate change and biodiversity, issues that extend far beyond the Baltic Sea region and that concern all of us.

I’m confident that thanks to the reliable and trustworthy cooperation between the Nordic Council, the BSPC and the national parliaments, we can act as trailblazers and provide positive impetus for everyone in the region.

The fact that we are currently building a new government in Germany that will most probably be led by Olaf Scholz, a former mayor of the city of Hamburg, and the guiding principle of the Nordic Council, namely the vision of making this region the most sustainable and best integrated in the world, reminds me of the former German chancellor and also former mayor of Hamburg, Helmut Schmidt, who once said that anyone having visions should see a doctor. On this point I exceptionally disagree with him and say: Let us fulfil this vision together.

Thank you for your attention.

 

Skandinavisk översättning

 

Herr president, ärade kollegor: Först måste jag be om ursäkt för att jag tryckte på fel knapp tidigare. Så går det om man trycker på en skärm utan att behärska språket. Kanske är det ett bra skäl att äntligen lära sig danska.

Det var med glädje jag tackade ja till inbjudan till dagens plenarmöte i Nordiska rådet i egenskap av ordförande för Förbundsdagens delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen och vice ordförande för BSPC.

Efter att ha undvikit fysiska möten i många månader kan vi nu träffas personligen här i Köpenhamn. Personliga möten, samtal och kontakter har alltid varit – och är fortfarande, också i dessa allt mer digitala tider – viktiga för att bygga upp och bevara förtroendet mellan människor. Jag vill därför tacka Nordiska rådet som visat att fysiska möten fortfarande är möjliga även under en pandemi.

Jag har glädjen att framföra varma hälsningar av vår nyvalda förbundsdagspresident Bärbel Bas. Vi i den tyska Förbundsdagen är naturligtvis medvetna om vårt ansvar för att stödja och utveckla ett internationellt och framför allt interparlamentariskt samarbete eftersom det är mycket viktigt, speciellt med avseende på de utmaningar som vi alla står inför.

Fredliga och förtroendefulla relationer mellan grannarna i Östersjöområdet och på hela kontinenten kan bara uppnås genom samarbete. Som medlem i BSPC är Nordiska rådet en viktig kontaktpunkt och en drivande kraft. I år firade BSPC sitt 30-årsjubileum. Under dessa 30 år har konferensen haft en omfattande agenda: hållbar turism, migration, integration och många andra frågor. Den nuvarande arbetsgruppen fokuserar på klimatförändringar och biologisk mångfald, frågor som sträcker sig långt bortom Östersjöområdet och som berör oss alla.

Jag är övertygad om att vi tack vare det stabila och förtroendefulla samarbetet mellan Nordiska rådet, BSPC och de nationella parlamenten kan fungera som föregångare och positiv drivkraft för alla i regionen.

Det faktum att vi som bäst bildar en ny regering i Tyskland – som sannolikt kommer att ledas av Olaf Scholz, före detta borgmästare i Hamburg – samt den vägledande principen för Nordiska rådet, det vill säga visionen om att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region, påminner mig om före detta tyska förbundskanslern och borgmästaren i Hamburg, Helmut Schmidt, som en gång sade att den som har visioner bör uppsöka en läkare. På denna punkt håller jag undantagsvis inte med honom utan säger: Låt oss förverkliga denna vision tillsammans.

Tack för er uppmärksamhet.