143. Pyry Niemi (Inlägg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
143
Person
Speaker role
Parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC)
Date

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja!

Dear colleagues, honourable Chair, excellencies: As President of the Baltic Sea Parliamentary Conference, I bring the warmest greetings from the BSPC to this Nordic Council session. For 30 years the Nordic Council and the BSPC have been connected by very close cooperation, in both content and people.

As most of you know, I was also a member of the Nordic Council and simultaneously BSPC President until six weeks ago. Sweden prolonged its presidency for one more year, due to the pandemic.

We are also represented here today by our Vice-President, Johannes Schraps from the German Bundestag, who just gave a speech here a little earlier. We are here with the chair of the current working group on climate change and biodiversity, Cecilie Tenfjord Toftby, and with the chair of our previous working group on migration and integration, Hans Wallmark. Both have been members of the Nordic Council, and Mr. Wallmark is also a former president. We are also here with our secretary-general, Bodo Bahr.

So, dear colleagues: We have common goals on which we see an urgent need for governments to step up action. In our 30th BSPC two months ago, with the heading “Sustainable Democracy. How to Face a Changing World”, we regarded democracy in a changing media landscape. We discussed digitalization, combatting disinformation, misinformation and fake news, as well as protecting free media and freedom of speech.

Furthermore we focused on restarting after the pandemic and safeguarding the Baltic Sea and our environment for future generations, halting climate change and the loss of biodiversity.

We discussed these issues during our conference and in our back-to-back Baltic Sea Parliamentary Youth Forum, with representatives of the young generation.

For the Swedish BSPC presidency this year it was crucial to concentrate on core issues: to stabilize our democratic fundamentals, strengthen the rule of law and take care that fundamental rights and democratic fundamentals are increased rather than weakened by the pandemic and by the digital developments.

We underlined that democratic values, the rule of law, human rights, free media, a robust civil society, and strong NGOs, along with equal opportunities for all, are the foundation of our cooperation. We highlighted that the exchange among youth and young people is the prerequisite for guaranteeing and securing these foundations of the Baltic Sea Region for future generations. The young generation and considering their demands are of particular concern to us in the BSPC.

Mr. Chair, we urge commitment to building, expanding and deepening trust between the nations of the Baltic Sea Region and in all its collaborations. We want our governments to tackle current and future challenges and crises through increased joint action. We want prosperity and ecologically stable and sound environmental conditions for future generations to be considered a fundamental right in today’s decision making processes. We further urge our governments to use all means to communicate with Belarus, to ensure sustainable human rights, peace and democracy in that country, as an essential part of the Baltic Sea Region and Europe.

We are following your deliberations this week with great interest. We know that the Nordic Council is our good friend and ally. We will consider the results of the Nordic Council session for the discussions at our next annual conference, which will take place June 12 to 14, 2022, in Riksdagen in Stockholm.

Thank you, Mr. Chair – it’s nice to be back here in Copenhagen.

 

Skandinavisk översättning

 

Bästa kollegor, ärade ordförande, excellenser: Som ordförande för den Parlamentariska Östersjökonferensen vill jag framföra BSPC:s varma hälsningar till Nordiska rådets session. Nordiska rådet och BSPC har i 30 år haft ett mycket nära samarbete, såväl när det gäller innehåll som människor.

Som många av er vet var jag både medlem av Nordiska rådet och ordförande för BSPC fram till sex veckor sedan. Sveriges ordförandeskap förlängdes med ett år på grund av pandemin.

Vi representeras i dag också av vår vice ordförande, Johannes Schraps från den tyska Förbundsdagen, som talade för en stund sedan. Med oss är ordföranden för den nuvarande arbetsgruppen för klimatförändringar och biologisk mångfald, Cecilie Tenfjord Toftby, och ordföranden för vår tidigare arbetsgrupp för migration och integration, Hans Wallmark. Båda har varit medlemmar i Nordiska rådet och herr Wallmark har också varit president för rådet. Vår generalsekreterare Bodo Bahr är också med oss.

Bästa kollegor: Vi har gemensamma mål som kräver omedelbara åtgärder av regeringarna. BSPC höll sin 30:e konferens för två månader sedan med temat ”Hållbar demokrati. Hur vi kan möta en värld i förändring”, där vi betraktade demokratin i ett föränderligt medielandskap. Vi diskuterade digitalisering, bekämpning av desinformation, felaktig information och falska nyheter samt hur vi ska försvara pressfriheten och yttrandefriheten.

Dessutom talade vi om återhämtningen efter pandemin och om att bevara Östersjön och vår miljö för kommande generationer samt stoppa klimatförändringarna och utarmningen av den biologiska mångfalden.

Vi diskuterade dessa frågor med företrädare för den yngre generationen under konferensen och under vårt parlamentariska ungdomsforum som hölls precis innan.

Det var ytterst viktigt för Sveriges ordförandeskap i BSPC i år att fokusera på kärnfrågor: att stabilisera grundvalarna för vår demokrati, stärka rättsstatsprincipen och se till att de grundläggande rättigheterna och den demokratiska grunden snarare stärks än försvagas av pandemin och den digitala utvecklingen.

Vi betonade att demokratiska värderingar, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, pressfrihet, ett starkt civilsamhälle och starka icke-statliga organisationer samt lika möjligheter för alla utgör grunden för vårt samarbete. Vi betonade att utbytet mellan ungdomar och unga är en förutsättning för att kunna garantera och bevara dessa grundstenar i Östersjöregionen för kommande generationer. Den unga generationen och att beakta dess behov är särskilt viktiga frågor för oss i BSPC.

Herr ordförande, vi efterlyser ett engagemang för att bygga upp, utvidga och fördjupa förtroendet mellan länderna i Östersjöregionen och på alla dess samarbetsområden. Vi vill att våra regeringar ska ta itu med nuvarande och framtida utmaningar och kriser genom ökade gemensamma insatser. Vi vill att välstånd och ekologiskt stabila och sunda miljöförhållanden för framtida generationer ska betraktas som en grundläggande rättighet i dagens beslutsprocesser. Vi uppmanar dessutom våra regeringar att på alla tänkbara sätt föra en dialog med Vitryssland för att trygga hållbara mänskliga rättigheter, fred och demokrati i detta land som är en viktig del av Östersjöregionen och Europa.

Vi följer med stort intresse era överläggningar denna vecka. Vi vet att Nordiska rådet är vår goda vän och bundsförvant. Vi kommer att beakta resultaten av Nordiska rådets session i diskussionerna vid vår nästa årliga konferens, som äger rum den 12–14 juni 2022 i Riksdagen i Stockholm.

Tack, herr ordförande – det är trevligt att vara tillbaka här i Köpenhamn.