267. Linda Modig (Inlägg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
267
Person
Speaker role
Mittengruppen
Date

Fru president, värderade statsråd, kära nordiska vänner! Även om varje land har rätt att vidta de åtgärder som krävs för att skydda sitt lands invånares liv och hälsa har det sätt på vilket Norden ändå tagit sig igenom pandemin hittills lämnat en besk eftersmak hos våra invånare, inte minst hos alla oss tusentals som lever, verkar och bor i gränsregionerna. Vi måste nu ta gemensamma krafttag för att rusta oss bättre inför nästa kris. Nästa gång krisen drabbar oss måste vi svara upp på ett betydligt bättre sätt mot medborgarnas berättigade förväntningar. Det nordiska samarbetet måste fungera såväl när allt rullar på som när krisen drabbar oss.

Samarbetsministrarna har spelat en mycket viktig roll under pandemin. Samarbetsministrarna har varit närvarande. De har varit lyhörda för medborgarnas och oss parlamentarikers synpunkter. De har varit aktiva. Vi uppfattade att de var proaktiva. De försökte på ett resultatorienterat sätt lösa problemen allteftersom de uppstod. Ett av Enestams förslag är att ge samarbetsministrarna ett tydligt ansvar för politisk styrning av gemensam nordisk civil krisberedskap. Ett annat är att inrätta en nordisk enhet för civil krisberedskap. Flera av förslagen ligger väldigt nära det som vi i Nordiska rådet lade fram i vår strategi för samhällssäkerhet. Enestamrapporten bidrar med flera konkreta förslag som skulle bidra till en bättre krisberedskap och en betydligt bättre krishanteringsförmåga. För detta vill vi verkligen tacka Jan-Erik Enestam och Marcus.

En sak är säker: Nordens medborgare förtjänar bättre. De vill ha och efterfrågar ett fördjupat samarbete för ökad trygghet och säkerhet. Sanningens minut är inne, vänner, låt oss ge medborgarna det de vill ha och det de förtjänar. Stort tack!