365. Angelika Bengtsson (Huvudinlägg)

Information

Typ
Huvudinlägg
Tal nummer
365
Speaker role
Utskottet för kunskap och kultur
Datum

President! Ungdomens nordiska råds resolution Mer Norden i skolan inspirerade utskottet för kunskap och kultur att ta fram detta utskottsförslag. Utskottet kan konstatera att Nordiska ministerrådet på ett förtjänstfullt sätt bidrar till att ett antal lärare och lärarstudenter får ökad kunskap i hur man kan undervisa om grannspråken i skolan men att kurserna har begränsad räckvidd och endast når ett begränsat antal varje år.

Utskottet anser att skolan har ett centralt inflytande över om dagens barn och unga ska få ökad kunskap om de nordiska språken och nordisk kultur, inklusive minoritetsspråk och minoritetskultur, och om de lär sig förstå de skandinaviska språken. Utskottet anser vidare att denna kunskap är avgörande för om Nordiska ministerrådets vision 2030, som har som mål att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region, ska bli verklighet. Det är utskottets bedömning att de kurser som Nordiska ministerrådet finansierar inte är tillräckliga för att vända på den utveckling som redovisas i tillgängliga undersökningar. Det är undersökningar som visar att språkförståelsen mellan de nordiska länderna går tillbaka.

Vidare gör utskottet bedömningen att det som kan vända på utvecklingen är att kunskap om Nordens språk och kultur prioriteras högre i skolan. Om detta ska bli verklighet måste det till politisk vilja att tydliggöra uppdraget om att eleverna ska få ökade kunskaper om nordiska språk och kulturer i skolans och lärarutbildningarnas styrande dokument. Det är först då som Norden kan komma högre upp i skolledarnas och lärarnas prioriteringar. Skolan är den enskilt viktigaste platsen för att unga i Norden ska bli inspirerade att lära sig mer om Norden och våga ta steget att ta en utbildning eller söka arbete i ett annat nordiskt land och därigenom bidra till att vision 2030 blir verklighet.

Det är också nödvändigt att leva upp till målet i deklarationen om nordisk språkpolitik, där vi kan läsa att alla nordbor ska kunna kommunicera med varandra i första hand på ett skandinaviskt språk.