90. Thomas Blomqvist (Presentation)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
90
Date

Herr president, bästa nordiska råd! Jag ska kort redogöra för året som gått. Det har ju onekligen varit ett väldigt händelserikt år, och jag är glad att just samarbetsministrarna kunde avrunda det här året och coronarestriktionerna med att samlas fysiskt först i Borgå i Finland och sedan på Åland här på hösten. I Mariehamn på Åland kunde också Gränshinderrådet delta i vårt möte och det var mycket värdefullt. 2021 är också det första året i den fyraåriga handlingsplanen som är tillknuten till Nordiska ministerrådets vision om att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region. Som samarbetsministrar har vi med våra ministerkolleger främjat visionsarbete i alla ministerråd och inom alla sektorer.

2021 var även det första året då omfördelningarna vi vidtagit gällande budgeten i enlighet med visionen skulle förverkligas. Och låt mig säga det rakt ut: Det fanns tror jag ändå ingen som föreställt sig att omfördelningarna på de enskilda sektorernas budgeter inte skulle märkas. Det är trots allt resultatet av en strategisk omdisponering. Man kan säga att vi efter coronapandemin befinner oss i en ny verklighet där vissa branscher och grupper är hårdare drabbade än andra. Men samtidigt är det ändå anmärkningsvärt att pandemin har understrukit exakt de utmaningar som vi visste att vi hade redan innan pandemin. Klimatkrisen är nämligen fortfarande minst lika närvarande och under 2021 har vi tydligt sett de ökade negativa konsekvenserna av klimatförändringarna. För att möta de här utmaningarna kommer klimatarbetet att förstärkas med 100 miljoner danska kronor fram till 2024, då omfördelningen av budgeten får sin fulla verkan. Redan i år har vi ökat finansieringen för forskning och lösningar som stödjer koldioxidneutralitet och klimatanpassningar som gäller transport, byggbranschen, mat och energi.

Vidare har vi även fokus på biodiversitet, hållbart bruk av marina områden samt ökad tvärsektoriell insats för hållbar konsumtion. Jag vill också säga att det är vår klara övertygelse att nordborna förväntar sig att vi tar på oss ett framtidsansvar för den gröna omställningen och för de här frågorna. Det bekräftas också i den enkät som vi beställt och fått. Vi ska i alla fall, det är också viktigt att understryka, följa med konsekvenserna av våra beslut noga. Därför har vi beslutat att utföra en halvvägsevaluering av visionens handlingsplan som utarbetas under hösten 2022. Så kan vi mäta om vi fortsatt är på rätt väg, och vi vill naturligtvis dela rapportens konklusioner med Nordiska rådet.

Vidare har vi utarbetat en utgångslägesrapport som identifierar utmaningar och ger verktyg att följa visionsarbetet och hela den nordiska utvecklingen inom olika delområden. Som en del av visionsarbetet har vi också beslutat att etablera en ny modell för involvering av civilsamhället i Nordiska ministerrådet. Modellen består av två delar, dels offentliga konsultationer i en internetportal och ett nordiskt civilsamhällsnätverk. Det här nätverket samlas faktiskt just den här veckan här i Köpenhamn.

Coronapandemin har dessutom visat oss att samarbete är viktigt, speciellt i kristider. Vi ska lära oss av våra erfarenheter och förbereda oss bättre på framtida kommande kriser. Samarbetsministrarna beslutade i april att genomföra en strategisk genomlysning. Rapporten, som har utarbetats av Jan-Erik Enestam, innehåller konkreta rekommendationer som han i dag på samarbetsministrarnas möte överlämnade till oss. Ordförandeskapet har även initierat en kartläggning gällande försörjningstrygghet och beredskap på nordisk nivå. En annan forskningsinsats undersöker konsekvenserna av inresebegränsningar mellan de nordiska länderna, det ärende som ni alldeles nyss diskuterade. Vi ökar också vår insats för att värna och stärka integrationen i Norden. Det är uppenbart att följderna av inresebegränsningarna har varit svåra under pandemin och att personer, och i synnerhet de personer som lever, bor och arbetar tvärs över våra gränsregioner har drabbats hårt. Ett nytt mandat utarbetas för Gränshinderrådet från 2022. President, mot bakgrund av allt det här ser jag fram emot att fortsätta dialogen med Nordiska rådet om vårt gemensamma nordiska samarbete och till vår debatt här i dag. Tack för ordet.