151. Karolina Skog (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
151
Person
Speaker role
Miljøminister
Date

Fru president! Ärade nordiska vänner! Den värmebölja som har drabbat oss alla denna sommar är ett tydligt exempel på att klimaförändringarna är här och nu. Den internationella klimatpanelens specialrapport visar att vi snabbt närmar oss 1,5 graders höjning. Vi ser också en fasansfullt snabb utarmning av den biologiska mångfalden. Tillståndet för våra kustvatten och hav är allvarligt. Det är hög tid att kavla upp ärmarna och arbeta. Det nordiska samarbetet har länge visat att ett nära miljö- och klimatsamarbete kan göra skillnad. Jag är därför mycket glad över att i dag kunna presentera vårt nya samarbetsprogram för miljö och klimat. Programmet kommer att styra vårt samarbete de kommande sex åren. Samarbetsprogrammet tar sin utgångspunkt i Parisavtalet och hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Samarbetet bidrar till ett ambitiöst genomförande och en hållbar utveckling i Norden, inom EU, EES och globalt.

Fokus läggs på de områden där det finns en strategisk nordisk nytta och ett tydligt mervärde av att samarbeta. Parallellt med arbetet med att ta fram samarbetsprogrammet har Tine Sundtoft genomfört en genomlysning av den nordiska miljö- och klimatsektorn. En nära kontakt har hållits mellan de två processerna, och samarbetsprogrammet ger utrymme för att arbeta vidare med de rekommendationer från Tine som länderna önskar att genomföra. Programmet har varit ute på remiss i civilsamhället, näringslivet och andra sektorer inom det nordiska samarbetet, och Nordiska rådet har getts möjlighet att lämna synpunkter. Samarbetsprogrammet lägger fokus på fem strategiska områden: cirkulär ekonomi, klimat och luft, kemikalier, miljö och hälsa, biologisk mångfald samt hav och kust.

Under temat cirkulär ekonomi vill länderna arbeta vidare för att sluta kretsloppen och göra dem giftfria och resurseffektiva. Vi stärker utvecklingen av styrmedel från en grön omställning och en cirkulär ekonomi. Nordiskt samarbete om plast fortsätter, och ett samarbete om hållbara städer inleds. Inom temat klimat och luft verkar de nordiska länderna för ett ambitiöst genomförande av Parisavtalet. Det sker både genom samarbete internationellt och genom att Norden går före i den nödvändiga klimatomställningen. På luftområdet kommer det nordiska samarbetet att fortsätta att vara pådrivande regionalt och nationellt för att minska utsläppen av luftföroreningar som påverkar våra medborgares hälsa.

De nordiska länderna har länge varit föregångare vad gäller kemikaliefrågor. Detta samarbete fortsätter under temat Kemikalier, miljö och hälsa. Farliga ämnen i varor är ett växande problem, och det nordiska samarbetet kan bidra till att minimera riskerna för människor och miljö. Vi kan bidra till att företag som tillverkar och använder kemikalier fokuserar på substitution så att farliga ämnen kan fasas ut. Kunskapen om farliga ämnen behöver öka. Det nordiska samarbetet bidrar till att höja ambitionsnivån i EU och på den globala nivån. Biologisk mångfald är en förutsättning för människans överlevnad, och förlusten av biologisk mångfald utgör en enorm utmaning. De nordiska länderna vill bidra till att stoppa förlusterna, öka hållbart nyttjande och minska fragmenteringen av miljön och kulturmiljön. Det nordiska samarbetet kan bidra till att kunskaperna ökar om hur klimatförändringarna påverkar den biologiska mångfalden. Vi måste självklart skydda vår fantastiskt vackra nordiska natur och göra den tillgänglig för ett aktivt friluftsliv. Slutligen: Inom temat Hav och kust fokuserar de nordiska länderna sitt samarbete på att stärka den ekosystembaserade förvaltningen av haven. Samarbetet ska också bidra till att begränsa nedskräpningen och tillförseln av föroreningar och skräp till haven, inte minst vad gäller plast och mikroplast.

Vi genomför detta i en effektiviserad organisation, och jag ser fram emot att vi upprätthåller det ledarskap som vi i gemenskap har byggt upp inom området miljö och klimat under många år. Tack för möjligheten att presentera programmet för er här i dag!