161. Hans Wallmark (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
161
Person
Talerrolle
Præsidiets talsperson
Dato

Jag börjar med det positiva: Jag tycker att det har funnits en god grundton mellan presidiet och företrädarna för Nordiska ministerrådet när vi har förhandlat om budget. Ett stort tack till generalsekreterare Paula och till minister Sigurður! Däremot har vi inte varit överens om allt, men det är en kompromiss. Från presidiets sida understryker vi verkligen vikten av de nordiska språken, språkförståelsen och därmed också Norden i skolan. Nu är det en kompromiss när det gäller hur ekonomin ska finansiera detta Norden i skolan. Den kunde ha varit bättre, och jag tror att min kamrat Martin Kollberg kommer att understryka detta än mer. Men vi står bakom den kompromiss som nu har framförhandlats mellan ministerrådet och Nordiska rådet.

Precis som det pekades på tidigare tror jag att det är viktigt att också understryka vikten av ett antal andra sådana områden. Det handlar till exempel om det gemensamma lagstiftningsarbetet och om hur vi kan harmonisera byggregler för att, återigen, ta bort gränshinder när det gäller handel.

Det har sagts att ministerrådets vision ska ligga till grund för kommande budgetarbete. Det är där vi har varit en smula kritiska, för att uttrycka sig milt. Det är oerhört viktigt att om detta ska vara grunden för budgetarbetet måste man involvera även Nordiska rådet, det vill säga även parlamentarikerna. Vi ska nu titta på visionen, och vi ska göra en egen analys. Det som är bra ska vi säga är bra, det som är dåligt ska vi säga är dåligt och det som saknas ska vi säga saknas.

Men det är också viktigt att vi förnyar och förändrar budgetarbetet. Alltför ofta koncentrerar vi uppmärksamheten på den sista summan, 25 miljoner, och alltför sällan på den första summan, nämligen den första miljarden. Självfallet kan vi göra mer nordisk nytta om vi har en bättre och mer fungerande budgetprocess där vi också fokuserar på den stora summan som vi har till förfogande.

Med dessa ord ställer vi oss bakom förslaget till framförhandlad budget mellan ministerrådet och Nordiska rådet.