282. Marianne Synnes Emblesvåg (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
282
Talerrolle
Udvalget for Kundskab og Kulturs talesperson
Dato

Først av alt vil jeg takke ministrene for det nye forslaget til samarbeidsprogram for utdanning og forskning. Utvalget for kunnskap og kultur konstaterer at programmet er i tråd med våre prioriteringer innen utdanning og forskning. Prinsippet om livslang læring og fremtidens kompetanse står sentralt i det nordiske samarbeidet på utdanningsområdet. Samarbeidet omfatter hele spekteret fra barnehage, grunnskole og videregående skole til voksenopplæring og høyere utdanning.

Vi er fornøyd med at forskningssamarbeidet innen potensielt eksellente forskningsområder skal fremmes, inklusiv strategisk viktige områder der en felles nordisk satsing er avgjørende for å bygge en forsknings- og utdanningskompetanse av internasjonal kvalitet og styrke. Felles bruk av forskningsinfrastruktur i Norden og styrket forskermobilitet er også viktig.

Vi er videre positive til at Ministerrådet ønsker å utvide samarbeidet til å gjelde alle de nordiske samfunnsbærende språkene, inkludert tegnspråk og minoritetsspråk, og styrke koblingen mellom språk og kultur.

Utvalget beklager samtidig at temaet om å stimulere til økt strukturelt samarbeid mellom nordiske institusjoner for høyere utdanning, fra det forrige samarbeidsprogrammet, ikke er inkludert i det nye programmet. Dette går i motsatt retning av hva utdanningsministrenes egen høynivågruppe fremhevet i sin rapport Fremtidig nordisk utdanningssamarbeid, om viktigheten av å samle og styrke små og fragmenterte akademiske miljø. Utvalget vil gjerne ha en fortsatt dialog med Ministerrådet om dette temaet, spesielt om studentenes mulighet til å studere nordiske språk ved universitetene.

Vi er glade for at det fokuseres på samarbeid om digitalisering på utdanningsområdet, som utveksling av god praksis for ny pedagogikk og stimulering av en mer åpen og fleksibel tilgang til læring i Norden.

Avslutningsvis vil utvalget takke for den gode dialogen vi har hatt med Nordisk ministerråd i forbindelse med utviklingen av samarbeidsprogrammet for utdanning og forskning 2019–2023. Utvalget for kunnskap og kultur ser frem mot et fortsatt godt samarbeid og redegjørelsen for oppfølgingen av programmet som Ministerrådet skal gi oss i Nordisk Råd i 2021. For fremtiden ser jeg gjerne at også flere ministre som er ansvarlig for utdanning og forskning, gleder oss med sin tilstedeværelse i debattene om utdanning og forskning i Nordisk Råd.