306. Bente Stein Mathisen (Hovedindlæg)

Information

Type
Hovedindlæg
Talenummer
306
Talerrolle
Udvalget for Velfærd i Nordens talsperson
Dato

Velferdsutvalget ved flertallet der har besluttet ikke å gå videre med forslaget i sin nåværende form. Flertallet synes det blir altfor strengt og vidtrekkende å bli med på et forbud mot å adoptere barn fra land med diktaturer og usikre styrer. Mange barn i fattige land vil bli frarøvet muligheten til et godt liv hvis det innføres et slikt forbud, og det er ikke å ha barnets beste i fokus.

Selvfølgelig er det viktig å være skeptisk og følge med på hvordan adopsjonsprosessene gjennomføres i land hvor styresettet er kritikkverdig. Historier om at barn blir kidnappet eller stjålet for å selges videre til adopsjon, er jo helt uakseptable. Ved adopsjoner er det derfor viktig å fokusere på barnets beste. Barn som blir adoptert til et av de nordiske landene, kommer ofte fra fattige land og vanskelige kår. I Norden får de en mulighet til et helt annet liv. De får foreldre som ønsker seg barn, og de får vokse opp i trygge omgivelser med tilbud om utdanning og gode velferdsordninger. Men det er klart at det er viktig å passe på at regelverket for adopsjoner blir fulgt, og at adopsjoner skjer på en korrekt og forsvarlig måte. Det må føres kontroll med adopsjonsdokumentasjonen som følger med barna, slik at ikke en kriminell handling ligger til grunn for adopsjonene.

I Norden følger man opp Haag-konvensjonen fra 1993 om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner. De nordiske landene har på nasjonalt nivå utarbeidet klare retningslinjer for adopsjoner, hvor barnets beste er i sentrum. Flertallet i utvalget mener at det enkelte nordiske land håndterer dette på en god måte i dag. Det er etablert gode systemer som kan videreutvikles, og som også kan forbedres. Derfor ser vi ingen grunn til å endre på dagens praksis og gjøre dette til en felles nordisk protestsak.